największa w Polsce koalicja mediatorów i negocjatorów - Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji - 25 lat doświadczeń
pliki_strony->loga

statut

STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW POLSKICH

P R O J E K T

STATUT
uchwalony na spotkaniu założycielskim w dniu 25 kwietnia 2009 roku w Szczecinie

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.1. Stowarzyszenie Mediatorów Polskich [zwane dalej „stowarzyszeniem” i używające skrótu „SMP”], jest dobrowolnym, zawodowym (profesjonalnym), samorządnym zrzeszeniem osób zajmujących się działaniami z zakresu pokojowego rozwiązywania konfliktów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji i komunikacji społecznej) oraz innych osób zainteresowanych wspieraniem tych działań.
2. Stowarzyszenie kontynuuje dorobek realizowany od 1989 roku przez Fundację „Dziecięce Listy do Świata”, poszerzony o model kształcenia zawodowych mediatorów realizowany od 1996 roku i Szkół Mediacji od września 2002 roku.
3. Stowarzyszenie stoi na straży najwyższych standardów zawodowych kształcenia mediatorów oraz zasad etycznych opartych na Kodeksie Etycznym Mediatora i Kodeksie Postępowania Mediatorów, przyjętym przez Zjazd Krajowy SMP.

§ 2.1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Stołeczne Warszawa.
4. Biuro Zarządu Krajowego Stowarzyszenia może być w innym mieście na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.1. Stowarzyszenie może powoływać: oddziały regionalne, sekcje, koła i jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, w tym działalności gospodarczej – zwane dalej jednostkami stowarzyszenia (np. ośrodki i centra mediacyjne).
2. Uchwała o powołaniu Oddziału Regionalnego powinna uwzględniać podział administracyjny kraju i powinna określać:
a) siedzibę oddziału reprezentującego określony region,
b) nazwę i zasięg działania oddziału - tj. "… Oddział Regionalny"
3. Uchwała o powołaniu koła powinna określać: nazwę (fakultatywnie) oraz siedzibę koła.
4. Oddziały regionalne, koła i jednostki stowarzyszenia, mogą - na podstawie decyzji i wyrażonej zgody Zarządu Krajowego oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - korzystać z odrębnej osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów regionalnych, kół i jednostek organizacyjnych posiadających odrębną osobowość prawną.

§ 5.1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach.
2. Oddziały regionalne Stowarzyszenia posiadające odrębną osobowość prawną mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych ze Stowarzyszeniem celach działania.

§ 6.1. Stowarzyszenie używa odznak, pieczęci i innych symboli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Za zasługi w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może nadawać odznaki honorowe, medale i nagrody.
3. Stowarzyszenie wydaje dyplomy i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje mediatora - osobom, które wypełniają wymogi określone stosownymi przepisami państwowymi dotyczącymi mediacji - w tym rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości, jak również wewnętrznymi standardami określonymi przez Stowarzyszenie - gwarantującymi najwyższą jakość wypełniania zadań mediatora.
 
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 7. 1. Celem Stowarzyszenia jest promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji, dialogu i komunikacji społecznej, umacniania praw człowieka.
2. Stowarzyszenie pełni rolę korporacji zawodowej, tzn. standaryzuje oraz wspiera pracę polskich mediatorów sądowych i zawodowych, stoi na straży etyki zawodu.

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) podnoszenie świadomości społecznej (edukowanie i informowanie) w zakresie zarządzania konfliktami, polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej,
b) kształcenie kadry profesjonalnej; w szczególności organizowanie i wspieranie: szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, akcji informacyjnych, kampanii społecznych, itp.,
c) tworzenie, prowadzenie lub wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych,
d) uzyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia m.in. poprzez występowanie o zlecanie zadań, dotacje, prowadzenie działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej,
e) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, w tym prowadzenie portali internetowych i wydawanie publikacji/biuletynów,
f) oferowanie usług mediacyjnych oraz innych usług służących rozwojowi komunikacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego,
g) współpracę krajową i międzynarodową, m.in. ze środowiskami wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, poradnictwa obywatelskiego, terapii i  pomocy psychologicznej, edukacji, samorządności i pomocy społecznej, a w szczególności między partnerami krajów Unii Europejskiej i krajów aspirujących,
h) inne działania określone w programie stowarzyszenia, zgodne z jego celami.

§ 9. Stowarzyszenie może udzielać pomocy doraźnej osobom oraz organizacjom zajmującym się wspieraniem i prowadzeniem działań będących w obszarze celów Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 10.1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba:
a) korzystająca z pełni praw cywilnych i publicznych, nie karana za czyny umyślne,
b) legitymująca się dyplomem ukończenia 60-godzinnego szkolenia z zakresu mediacji lub studiów dla mediatorów sądowych lub zawodowych prowadzonego przez instytucję cieszącą się zaufaniem społecznym,
c) posiadająca pisemne rekomendacje co najmniej trzech członków zwyczajnych stowarzyszenia, w tym jednego członka władz krajowych lub Prezesa Regionalnego,
d) posiadająca umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, a także łagodzenia, rozwiązywania i zarządzania konfliktami,
2. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, przy czym członkiem zwyczajnym może być jedynie osoba na stałe lub okresowo przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych.
a) członkiem zwyczajnym może osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, niekarana za czyny umyślne, zajmująca się działaniami lub zainteresowana wspieraniem działań służących realizacji celów Stowarzyszenia,
b) członkiem wspierającym może być osoba fizyczna powyżej 16 roku życia lub osoba prawna, która popiera materialnie, rzeczowo lub w formie wolontariatu realizację celów Stowarzyszenia,
c) członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i odwołuje (lub wyklucza) Zarząd Krajowy lub Zarząd Regionalny Stowarzyszenia - o ile Zarząd Krajowy udzieli takiego pełnomocnictwa.
3. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia korzystają z praw i wykonują obowiązki członkowskie przez swoich przedstawicieli.
4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego.

§ 12.1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) do korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia,
b) korzystania z symboli i noszenia odznak przynależności do Stowarzyszenia.
c) swobodnego wypowiadania się w sprawach funkcjonowania Stowarzyszenia i kształtowania jego programu,
d) aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym.

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) przestrzegania kodeksu etycznego stowarzyszenia oraz reguł polubownego rozwiązywania sporów,
c) w przypadku członków zwyczajnych - regularnego opłacania składek.

§ 14.1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
a) utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Krajowego,
c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia może również wykluczyć członka Stowarzyszenia w związku z zaleganiem z płaceniem składek przez okres ponad 2 lata. W takim przypadku osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej - w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu, wypełniającego wymogi określone w § 49 statutu.

P R O J E K T

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 15.1. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są: 1) Zjazd Krajowy, 2) Zarząd Krajowy i Prezes, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Sąd Koleżeński.
2. Władzami regionalnymi Stowarzyszenia są:
1) Zjazd Regionalny, 2) Zarząd Regionalny i Prezes Regionalny,
3. Władzą Koła Stowarzyszenia są: Zarząd i Przewodniczący Koła podlegający Zarządowi Regionalnemu.
4. Władzą Sekcji Stowarzyszenia są: Zarząd i Przewodniczący Sekcji podlegający Zarządowi Krajowemu.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Zarząd Krajowy i Prezes, z zastrzeżeniem uprawnień Zjazdu Krajowego.
6. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz przez władze regionalne oraz władze kół i sekcji, następuje w granicach ich jurysdykcji i działalności terytorialnej. Sposoby tej reprezentacji nie mogą stać w sprzeczności ze stanowiskami, decyzjami, uchwałami i opiniami władz krajowych.
7. Zarząd Krajowy może w drodze uchwały uregulować granice reprezentacji na zewnątrz przez władze regionalne oraz władze kół i sekcji, szczególnie w sytuacji ochrony dóbr, przeciwdziałania konfliktom i spójności działania stowarzyszenia.
8. Lista członków Stowarzyszenia, uchwały i protokoły z posiedzeń Zarządu Krajowego, Zarządów Regionalnych, Kół i Sekcji, a także bilanse finansowe i sprawozdania merytoryczne, o których mowa w statucie, są jawne (przy zastrzeżeniu ochrony dóbr SMP na zewnątrz) i są udostępniane na pisemne żądanie członków władz SMP. Nieujawnienie dokumentów w terminie do 30 dni od wniosku skutkuje wszczęciem postępowania przed Sądem Koleżeńskim SMP wobec wszystkich przedstawicieli organu, który uchyla się od tego obowiązku. Wyłączenie jawności może nastąpić jedynie poprzez uchwałę Zarządu Krajowego, która jest zaskarżalna w trybie statutu.

§ 16.1. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia może tworzyć Oddziały (regionalne) oraz Sekcje, określając jednocześnie ich zasięg oraz zakres działania. Decyzje w tej sprawie powinny być zatwierdzone przez najbliższy Zjazd Krajowy SMP.
2. Wnioski w sprawie zawieszenia lub likwidacji Oddziału lub Sekcji rozpatruje Zjazd Krajowy.
3. Warunkiem funkcjonowania Oddziału lub Sekcji jest członkostwo co najmniej 10 członków zwyczajnych.

§ 17.1. Koła Stowarzyszenia są powoływane i rozwiązywane przez Zarządy Regionalne działające w granicach ich uprawnień.
2. Do utworzenia koła wymagana jest liczba co najmniej 3 członków zwyczajnych.
3. Nad prawidłowością działania koła pieczę sprawuje Komisja Rewizyjna.

V. KADENCYJNOŚĆ. QUORUM.
REGUŁY UCHWAŁODAWCZE I WYBORCZE

§ 18.1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Uchwały wszystkich władz, z zastrzeżeniem § 19 pkt 2 i § 49 pkt 1, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Zmiany w statucie uchwala Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19.1. Wykluczone jest łączenie funkcji lub zadań w organach zarządzających i nadzorczych. Wszystkie wybory władz stowarzyszenia dokonywane są drogą głosowania tajnego w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych, większością 1/2 głosów.
2. W przypadku braku quorum podczas Zjazdów, głosowania oraz decyzje podejmowane są w drugim terminie odbywającym się nie wcześniej niż 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu. W takim przypadku wymagana jest zwykła większość głosów spośród obecnych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub utraty zdolności do czynności prawnych członka lub członków Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu Regionalnego w okresie kadencji, nowymi członkami zostają osoby, które w wyborach na ostatnim Zjeździe uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
4. Z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub utraty zdolności do czynności prawnych ze składu Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu Regionalnego kolejnej osoby, co powodowałoby konieczność zmiany w trakcie kadencji powyżej 1/2 stanu tych ciał statutowych, lub braku możliwości dokonania wyboru nowych członków z powodu braku kandydatów bądź braku jego/ich zgody, zwoływany jest odpowiednio: Nadzwyczajny Zjazd Krajowy lub Zjazd Regionalny, który dokonuje wyboru organu w którym nastąpiły zmiany.

P R O J E K T

VI. WŁADZE KRAJOWE.

A. ZJAZD KRAJOWY.

§ 20.1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do zadań Zjazdu Krajowego należą:
b) ustalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Krajowego,
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
d) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Krajowego,
e) wybór Prezesa Zarządu Krajowego oraz 4-10 członków Zarządu Krajowego,
f) wybór 3-7 członków Komisji Rewizyjnej,
g) wybór 3-5 członków Sądu Koleżeńskiego,
h) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Krajowego,
i) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian, oraz kodeksu etycznego Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczania jego majątku,
k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Krajowego, w tym również rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Zarządem Krajowym a Zarządami jednostek stowarzyszenia,
l) podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia lub likwidacji Oddziału Stowarzyszenia.
3. Zjazd Krajowy jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem, działając przy tym w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 21.1. W Krajowym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.
2. W przypadku gdy liczba członków stowarzyszenia przekroczy 150 osób, w Krajowym Zjeździe uczestniczą: delegaci wybierani na Zjazdach Regionalnych, a także z głosem doradczym członkowie władz krajowych, Przewodniczący Zarządów Regionalnych, Kół i Sekcji Stowarzyszenia - o ile nie są delegatami. W takim przypadku ordynację wyborczą uchwala Zarząd Krajowy zachowując zasadę, że liczba delegatów wybieranych przez poszczególne oddziały powinna być proporcjonalna do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie działania poszczególnych oddziałów. Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.
3. W przypadku gdyby w stowarzyszeniu nie działał żaden oddział regionalny, uprawnionymi do udziału w zjeździe z głosem decydującym są wszyscy członkowie stowarzyszenia.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Krajowy zawiadamia delegatów oraz członków władz Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu Krajowego.

§ 22.1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Krajowy:
a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/2 liczby Zarządów Regionalnych,
d) na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy powinien być zwołany przez Zarząd Krajowy w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
3. W przypadku nie zwołania Zjazdu w terminie, o którym mowa w § 21.4 statutu , lub zwołania Zjazdu z naruszeniem § 22.2 statutu, Zarząd Krajowy traci mandat do kierowania Stowarzyszeniem, a wszelkie dalsze działania Członków Zarządu Krajowego są nieważne. W takim przypadku Zjazd zwołują, działając wspólnie, Przewodniczący: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Funkcję p.o. Prezesa SMP  na czas do Zjazdu przejmuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

B. ZARZĄD KRAJOWY I PREZES.

§ 23.1. Zarząd Krajowy i Prezes są najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami. Prezes stoi na czele Zarządu Krajowego i kieruje jego pracami.
2. Do zadań Zarządu Krajowego należą:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz wypełnianie uprawnień określonych § 15 pkt 7.
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z jego statutem i uchwałami Zjazdu Krajowego,
c) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych aktów - nie zastrzeżonych dla Zjazdu Krajowego - regulujących działalność Stowarzyszenia,
d) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
e) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, w tym przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, o których mowa w § 5, jak również delegowania przedstawicieli Stowarzyszenia w tych organizacjach i kandydatów do ich władz,
g) tworzenie Oddziałów regionalnych oraz podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody na odrębną działalność gospodarczą Kół i jednostek stowarzyszenia o których mowa w § 4 pkt 4,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji, orzeczeń i opinii Zarządów Regionalnych,
i) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Zjazdu Krajowego uchwał Zarządów Regionalnych,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) przygotowywanie dokumentów na Zjazd Krajowy,
l) podejmowanie decyzji w sprawie pomocy doraźnej o której mowa w § 9 niniejszego statutu,
ł) powoływanie i odwoływanie Zarządów i dyrektorów jednostek stowarzyszenia o których mowa w § 44; pełnienie wobec nich funkcji nadzorczych.
3. Dla realizacji swoich zadań Zarząd Krajowy może utworzyć biuro oraz dyrektora biura, jak również może powoływać zespoły robocze oraz zespoły ekspertów składające się również z osób spoza jego składu.

§ 24.1. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się co najmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa, z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 25.1. Zarząd Krajowy składa się z 5-11 członków, w tym Prezesa który kieruje jego pracami.
2. Zarząd Krajowy wybiera i odwołuje ze swojego składu Sekretarza Zarządu i Skarbnika.
3. Zarząd Krajowy na wniosek Prezesa może powołać lub odwołać ze swojego składu Wiceprezesa.
4. Kwestie zmian w składzie Zarządu Krajowego w trakcie trwania kadencji reguluje § 19 pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

§ 26.1. Zarząd Krajowy prowadzi listy certyfikowanych mediatorów.
2. Zasady potwierdzania kwalifikacji mediatorów zgodnych z wymogami § 6 pkt 3 niniejszego statutu określa Zjazd Krajowy.

§ 27.1. Do zadań Prezesa należą w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, spójnie z działalnością Zarządu Krajowego oraz w granicach uprawnień określonych w § 23.
b) kierowanie pracami Stowarzyszenia i Zarządu Krajowego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Krajowy,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zarządu Krajowego i Zjazdu Krajowego.
3. Prezes jest kierownikiem zakładu pracy wobec osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, z wyłączeniem osób zatrudnianych przez oddziały i koła posiadające osobowość prawną.
4. O ile Zarząd Krajowy nie postanowi inaczej Prezes zobowiązany jest do przygotowywania do akceptacji Zarządu projektów planów i budżetu Stowarzyszenia oraz sprawozdań z ich wykonania.

C. KOMISJA REWIZYJNA.

§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia (w tym również oddziałów i kół posiadających osobowość prawną) ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i programem działania,
b) występowanie do Zarządu Krajowego i Zarządów Regionalnych z wnioskami oraz opiniami wynikającymi z ustaleń kontroli, lub dotyczącymi projektu planów i budżetu,
c) występowanie na Krajowym Zjeździe oraz Zjazdach Regionalnych z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Krajowego oraz Zarządu Regionalnego.
3. Dla realizacji swoich zadań Komisja Rewizyjna może powoływać zespoły robocze składające się również z osób spoza jej składu.
4. Szczegółowy sposób działalności Komisji Rewizyjnej określa uchwalany przez nią regulamin.
5. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Krajowego oraz Zarządów Regionalnych.

§ 29.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków - wybranych na Krajowym Zjeździe.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Kwestie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji reguluje §19. pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI.

§ 30.1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Stowarzyszenia dotyczące:
a) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) naruszania kodeksu etycznego Stowarzyszenia,
d) konfliktów między członkami związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
2. Szczegółowy sposób działalności Sądu Koleżeńskiego określa uchwalany przez niego regulamin, zapewniający stronom postępowania należne im uprawnienia zagwarantowane w państwie demokratycznym.

§ 31.1. Sąd Koleżeński po odbyciu stosownego postępowania, może w stosunku do osoby lub osób których to dotyczy: a) udzielić upomnienia lub nagany,
b) zawiesić w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku,
c) wykluczyć ze Stowarzyszenia.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia do Zjazdu Krajowego. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Zarządu Krajowego, który przed rozpatrzeniem dołącza na piśmie swoje stanowisko w sprawie.
3. W szczególnie istotnych dla Stowarzyszenia sprawach wymagających pilnego działania może być zwołany Nadzwyczajny Zjazd Krajowy.
4. W przypadku braku możliwości podjęcia i prowadzenia prac przez Sąd Koleżeński, jego uprawnienia realizuje Zjazd Stowarzyszenia, z zachowaniem reguł § 31.2 statutu, tj m.in. uprawnień do jawnego rozpatrzenia sprawy z możliwością wypowiedzenia się osób których te postępowania dotyczą. Postępowanie powinno być prowadzone według przyjętego wcześniej regulaminu, a wydanie orzeczenia na podstawie pisemnego protokołu.

§ 32. 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Kwestie zmian w składzie Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji reguluje § 19. pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

P R O J E K T

VII. WŁADZE REGIONALNE (władze oddziałów).

A. ZJAZD REGIONALNY.

§ 33.1. Zjazd Regionalny jest najwyższą władzą regionalną.
2. Do zadań Zjazdu Regionalnego należą:
a) ustalanie kierunków działalności oddziału,
b) rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności Zarządu Regionalnego,
c) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Regionalnemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Zarządu Regionalnego, w tym Prezesa,
e) formułowanie wniosków, postulatów i opinii do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia jak również innych instytucji,
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji, orzeczeń i opinii Zarządów Kół Stowarzyszenia,
a) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Zjazdu Krajowego - uchwał Zarządów Kół,
g) wybór delegatów na Zjazd Krajowy o ile liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 osób.

§ 34.1. W Zjeździe Regionalnym biorą udział z głosem decydującym członkowie stowarzyszenia z obszaru działania oddziału, w tym członkowie władz kół.
2. W Zjeździe Regionalnym uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele władz krajowych.
3. Zarząd Regionalny zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Regionalnego co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

§ 35.1. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny zwołuje Zarząd Regionalny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Zarządu Krajowego,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów kół działających na terenie danego oddziału.
2. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny powinien być zwołany przez Zarząd Regionalny w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku
4. Zarząd Regionalny zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Regionalnego co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

B. ZARZĄD REGIONALNY I PREZES REGIONALNY.

§ 36.1. Zarząd Regionalny i Prezes Regionalny są najwyższą władzą regionalną Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami Regionalnymi. Prezes Regionalny stoi na czele Zarządu Regionalnego i kieruje jego pracami.
2. Do zadań Zarządu Regionalnego należą:
a) reprezentowanie oddziału na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i 7 niniejszego statutu.
b) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu oddziału,
d) opracowywanie projektów planu działalności, budżetu oraz przedstawianie ich Zarządowi Krajowemu,
e) uchwalanie budżetu oddziału oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
f) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału,
g) opiniowanie wniosków kół Stowarzyszenia w sprawie wyrażenie zgody na ich odrębną osobowość prawną,
h) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie kół podległych Zarządowi Regionalnemu oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności; w razie zawieszenia Zarządu Koła Zarząd Regionalny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez zebranie członków koła,
i) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Zjazdu Krajowego - uchwał Zarządów Kół,
j) przygotowywanie sprawozdań na Zjazd Regionalny.

§ 37.1. Posiedzenia Zarządu Regionalnego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku i zwoływane są przez prezesa lub wyznaczonego członka zarządu oddziału.
2. Przedstawiciele władz krajowych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Regionalnego z głosem doradczym.
3. W przypadkach gdy Zarząd Regionalny w sposób rażący i celowy narusza statut Stowarzyszenia lub powszechnie obowiązujące prawo, lub naraża Stowarzyszenie na znaczne straty materialne Zarząd Krajowy - po wcześniejszym wezwaniu do zaniechania tych działań - może go zawiesić lub odwołać. W takim przypadku Zarząd korzysta z opinii i orzeczeń Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej. W przypadku odmiennej od Zarządu opinii obydwóch tych ciał, Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Zjazd Krajowy lub Nadzwyczajny Zjazd Krajowy.
4. W razie zawieszenia lub odwołania Zarządu Regionalnego, Zarząd Krajowy powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez Zjazd Regionalny lub ustania przyczyn zawieszenia.

§ 38.1. Zarząd Regionalny składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa Oddziału który kieruje go pracami.
2. Zarząd Regionalny oraz Prezes Regionalny są wybierani przez Zjazd Regionalny.
3. Kwestie zmian w składzie Zarządu Regionalnego w trakcie trwania kadencji reguluje § 19. pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

§ 39.1. Prezes Regionalny reprezentuje Stowarzyszenie na swoim terenie działania, spójnie z działalnością Zarządu Regionalnego oraz w granicach uprawnień określonych w § 36 pkt 2,
z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i 7 niniejszego statutu.
2. Do zadań Prezesa Regionalnego należą w szczególności:
a) kierowanie pracami Stowarzyszenia i Zarządu Regionalnego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Regionalny,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami władz krajowych i regionalnych.
3. O ile Oddział Stowarzyszenia posiada osobowość prawną Prezes Regionalny jest kierownikiem zakładu pracy wobec zatrudnionych osób.
4. O ile Zarząd Regionalny nie postanowi inaczej Prezes zobowiązany jest do przygotowywania do akceptacji Zarządu projektów planów i budżetu Oddziału oraz sprawozdań z ich wykonania.

VIII. KOŁA I SEKCJE STOWARZYSZENIA.

§ 40.1. Koło Stowarzyszenia jest lokalną wspólnotą członków Stowarzyszenia, którzy podejmują wspólną pracę na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Koło jest powoływane przez Zarząd Regionalny na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.
3. Koło Stowarzyszenia po roku swojej działalności, na podstawie wniosku Zarządu Regionalnego, uchwały Zarządu Krajowego oraz wpisu do krajowego rejestru sądowego może korzystać z osobowości prawnej. Szczegółowe uregulowania formalno-prawne działalności koła w takim przypadku uchwala Zarząd Krajowy.
4. Koła podlegają nadzorowi Zarządu Regionalnego właściwego terytorialnie dla danego koła.

§ 41.1. Sekcja Stowarzyszenia jest ponadregionalną branżową wspólnotą członków Stowarzyszenia, którzy podejmują wspólną pracę na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Sekcja jest powoływana przez Zarząd Krajowy na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Sekcje podlegają nadzorowi Zarządu Krajowego i korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia (nie posiadają odrębnej osobowości prawnej).

§ 42.1. Pracami Koła/Sekcji kieruje na wniosek uprawnionych członków, a zatwierdzony przez władze zwierzchnie: Zarząd Koła/Sekcji składający się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego kierującego pracami Koła/Sekcji.
2. Do zadań Zarządu Koła/Sekcji należą:
a) reprezentowanie Koła/Sekcji na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i 7 niniejszego statutu,
b) kierowanie działalnością Koła/Sekcji zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz zwierzchnich, decydowanie w sprawie kierunków działalności Koła/Sekcji,
c) integrowanie i wspieranie w obszarze swojego działania specjalistów i wolontariuszy zainteresowanych realizacją lub wspomaganiem realizacji celów stowarzyszenia,
d) formułowanie wniosków, postulatów i opinii do władz krajowych i regionalnych Stowarzyszenia, jak również innych instytucji,
e) przygotowywanie sprawozdań dla władz zwierzchnich i Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku posiadania przez Koło osobowości prawnej obowiązkami Zarządu koła są dodatkowo:
a) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu Koła,
b) uchwalanie projektów planu działalności i budżetu koła oraz przedstawianie ich Zarządowi Regionalnemu.

§ 43.1. Posiedzenia Zarządu Koła/Sekcji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego.
2. Przedstawiciele władz krajowych i regionalnych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Koła/Sekcji z głosem doradczym.

IX. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DO PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ DZIAŁALNOŚCI, W TYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

§ 44.1. Jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, w tym działalności gospodarczej podlegają bezpośrednio Zarządowi Krajowemu, który je powołuje i rozwiązuje, podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez nie działalności gospodarczej, jak również pełni wobec nich funkcję nadzorczą.
2. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia powołuje i odwołuje w dowolnym czasie 3-5 osobowy Zarząd jednostki oraz będącego w jego składzie Dyrektora. Członkowie Zarządów jednostek nie muszą być członkami Stowarzyszenia.
3. Zarząd Krajowy może drogą uchwały określić strukturę organizacyjną jednostki, precyzując reguły wypełniania funkcji zarządzających i nadzorczych jednostek - zgodnie z niniejszym statutem i prawem o stowarzyszeniach, a w przypadku jednostki prowadzącej działalność gospodarczą również z odpowiednimi przepisanymi dotyczącymi działalności gospodarczej.
4. Ewentualne spory wynikające pomiędzy Zarządem Regionalnym a Zarządem jednostki rozstrzyga najbliższy Zjazd Krajowy Stowarzyszenia. Podejmuje on również decyzje wobec ewentualnych skutków decyzji Zarządu Krajowego Stowarzyszenia dla jednostki.

P R O J E K T

X. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

§ 45.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały w spółkach, papiery wartościowe, prawa, spadki oraz fundusze, aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

§ 46.1. Na majątek Stowarzyszenia składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez oddziały osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Stowarzyszenia po tej dacie.
2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarządu Krajowego.
3. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Zarząd Krajowy, Oddziały oraz Koła posiadające osobowość prawną,
4. Majątek zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Oddziały lub Koła po uzyskaniu przez nie osobowości prawnej, stanowi ich majątek, a o jego zbyciu decydują zarządy tych jednostek. Jednostce nadrzędnej odpowiednio przysługuje prawo pierwokupu (odpowiednio Zarządowi Krajowemu lub Zarządowi Regionalnemu).
5. W przypadku rozwiązania Oddziału lub Koła, o przeznaczeniu jego majątku decyduje jednostka nadrzędna.

§ 47.1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) dochody z imprez - w tym: szkoleń, konferencji, seminariów, wydawnictw, praw autorskich itp.
c) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, dochody ze sprzedaży udziałów w spółkach, dywidendy z akcji, papiery wartościowe,
d) dotacje państwowe i inne przekazywane w związku z zadaniami zleconymi,
e) dochody z działalności gospodarczej,
f) zapisy, spadki i darowizny.
2. Dochodami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Krajowy, a dochodami oddziałów lub kół posiadających osobowość prawną ich zarządy.

§ 48.1. Zarząd Krajowy może przekazać swój majątek w zarząd oddziałom regionalnym, kołom i jednostkom stowarzyszenia. W przypadku likwidacji oddziału regionalnego, koła lub jednostki, majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Krajowy.

§ 49.1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania i rozporządzenia finansowe lub majątkowe Stowarzyszenia, wymagają współdziałania dwóch upoważnionych członków Zarządu Krajowego lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Krajowy - w tym odpowiednio: członków Zarządów Oddziałów i Kół posiadających osobowość prawną, przedstawicieli jednostek stowarzyszenia.
2. Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego wymagają podpisu dwóch członków Zarządu Krajowego, którzy ponoszą osobistą odpowiedzialność za ich treść

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 50. 1.Uchwałę w sprawie zawieszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zjazd Krajowy wyznaczy komisję do przeprowadzenia likwidacji i określi cel, na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

P R O J E K Tdo góry

hampden county ma

laurelton pa sawmill

john connor fort myers fl

dale tanner indio ca

rob gustin boynton beach fl

somerville nj male rocky

david olson sales co

bay hill high school ohio

north carolina waste trader

chemical blender ohio

new york hospital report card

wedding cakes in dunedin fl

adopt baby florida

easy street restaurant toledo oh

nostalgia drag racing ca

sushi denton texas

cameron at wood crest tallahassee fl

taco bell co

homes for sale poconos pa

texas roadhouse nc

state warning point florida statute

nj trivia

fox hollow in riverdale ca

flooding in delaware county ny

wilmington treatment center wilmington north carolina

3937 park blvd pinellas park fl

montgomery county oh water service

houseboat texas lake

narcotics anonymous albany ny

ca dmv teen driver

new york democrats panic

devildriver clouds over california mp3

elizabeth nj police school resource

realestate pennsylvania

cash family utica new york

ca antivirus cheapest price download

sharky's restaurant latrobe pa

pa drivers licens

saint peter and paul sandusky ohio

el paso county colorado property search

new car mansfield oh

prague cafe morrision co

barry's barbells columbus ohio

divenity of ministry training california

hud homes in ohio

donald p williams long beach ca

jasper co ind civil war vets

rockdale texas 1897

shelley's jewelry hendersonville nc

mckenney school in marysville california

all county fuel oil new jersey

marion rosen colorado

rebman bowling alley lorain ohio

americorp crestview fl

texas railroad commission reports

ca health care reform bill

florence rini chiropractor costa mesa california

stone throw bistro sanford fl

pamela short new jersey robert

the rug store san antonio tx

don leinweber engineer ohio

pennsylvania state election results

leominster ma fireworks

allied metals co johnson city tn

tent camping near boone north carolina

airporter service kearnerville nc

leland wade jacksonville fl

polk county nc foreclosure

mini rate driving school in colorado

hobby store tyngsboro ma

american motors co danvers ma

pokrova hall parma ohio

neumann's hilltop nursery oh

einstein practice plan pa

westervelt new york

colorado raptor society

atv trailers for sale southern california

north carolina rules of appellate procedure

computers software florida

the summit school nyack ny

first lutheran church jamestown new york

pest control sayreville nj

deborah stahlsmith ma

campsites for sale california

mansfield ohio human resources

plant zone paraise ca 95969

man killed in boston ma

merchant liquors danvers ma

filomena sabino new bedford ma

dirt track in clermont county ohio

leo's automotive in colorado

dan heney douglas ma

newspaper in columbus ohio

mount rainier national pa

chemical plant burns in katy texas

foothills theatre new york

1031 amherst drive burbank ca

pennsylvania council of churches

church of the annunciation orlando fl

north carolina mls land listings

clearwater aquarium fl

jones of new york women suits

old threshers reunion denton nc

credit processing nw ohio

the mission in vacaville ca

nissley vineyards pennsylvania

california state prison lancaster california

recycling center in costa mesa california

house boats for in florida

coroc asbury park nj

dolphin retreat st augustine fl

bachman texas

pine grove cemetary templeton ma

jennifer hutchings cypress tx

north carolina laser eye surgeon

yorkshire insurance co ltd sweden

texas shaver

gas stations in conroe texas

drums ohio

harley davidson athens ohio

hotels in vail co colorado

california hourly wage laws

shows in bellefontaine oh

buzz latham new york

bahama ma ma

transmission plymouth voyager north carolina

venice villas venice dr venice fl

ira chudd ny

patricio munoz long beach ca

susan hua west springfield ma

ashville north carolina horse farms

fogelsville pa county

walmart richardson texas

industrial permit stormwater pennsylvania

jacksonville fl photographers meet up group

state guidelines culminating project pennsylvania

kaplin stewart meloff reiter stein nj

nigton tx

north carolina sports supplements

fun park in macedonia ohio

kohl's department stores wilkesboro nc

pennsylvania representatives senators

star drug pomona ca

housing rental in berea oh

johnson and johnson company new jersey

whitman hanson ma schools

st ann's catholic church north carolina

southern california swell forecast

store fixtures austin texas

luckys restaurant cleveland ohio

pictures of california gold rush

hydril co

cameron murray prisoner pennsylvania

new york staate map

saia motor freight ohio

houses for rent in streetsboro ohio

grant boundary map ventura county california

probate litigation in california

ohio bmv points for speeding

school closings ohio channel 2

perigrine falcon of pennsylvania

merritt's landscaping whiteville nc

tom fox conklin ny

elections in broome county new york

catepillar waco tx

new york acupuncture license office

nancy lavender azle tx

shasta county ca road conditions

house relastate in hillboro ohio

montgomery auction and ny

holmes county ohio treasurer

greeley colorado wade shoemaker

florida car registration cost going up

general jackson fayetteville north carolina

james emory hulett pvt co a

string and splinter high point nc

toyota dealer plant city fl

pennsylvania school of social work

appaloosa for sale new york

north carolina's economy

ma museums

read for literacy and toledo oh

dental office jobs in california

obama play new york 2009 broadway

pennsylvania name change

all star trophies awards medford ma

wholesale maternity clothes columbus oh

airlines aspen co

fire kills north carolina

full moon oyster bar clemmons nc

hamilton ny new year death

montecito coarsegold ca

pasadera custom homes monterey california

teaching positions in philadelphia pa

high risk obgyn doctors charlotte nc

raleigh nc nurse aide training

florida health insurance gov

restuarants in livermore ca

zipcode dayton ohio

delicuentes mas buscados en mexico