największa w Polsce koalicja mediatorów i negocjatorów - Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji - 25 lat doświadczeń
pliki_strony->loga

Kodeks Etyczny Mediatora

KODEKS ETYCZNY MEDIATORA

 

PREAMBUŁA

 

Kodeks Etyczny Mediatorów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji [ENMA] jest:

propozycją dialogu na temat tego, czym jest i czym ma być mediacja jako zyskująca coraz powszechniejszą akceptację w społeczeństwie instytucja demokratycznego ładu społeczeństwa obywatelskiego ludzi wolnych i szanujących wolność innych,

podstawą wyznaczającą granice: czym jest mediacja i jaka jest rola mediatora – osoby podejmującej się prowadzenia mediacji, w relacji z osobami korzystającymi z pomocy mediatora,

dokumentem w oparciu o który mediatorzy pracujące w systemie: Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji i w zgodzie z Polską Normą ADR określają rolę i zadania mediatora, jak również miejsce mediacji jako jednej z form społecznego komunikowania,

podstawą krystalizacji zawodu mediatora,

- tworzy możliwie najszerszą formułę realizacji podstawowego zadania mediatora: usprawniania porozumiewania się w sytuacjach, gdy ludzie są gotowi do skorzystania z pomocy mediatora,

- dotyczy rozumienia roli mediatora bez uszczegóławiania związanego ze specyficzną dziedziną uprawnień np. mediator sądowy w sprawach karnych czy mediator w sporach zbiorowych lub „misjach dobrej woli”, mediator stały, mediator szkolny itd - z zastrzeżeniem, że żadne uszczegółowienie nie może by sprzeczne z postanowieniami Karty Etycznej Mediatora,

jest podstawą odpowiedzialności etycznej przed sądem koleżeńskim bądź sądem polubownym organizacji mediatorów.

 

MEDIACJA 

Mediacja jest partnerskim porozumiewaniem się stron konfliktu z udziałem bezstronnego mediatora, w którym obu stronom przysługują te same uprawnienia. Mediacja może by stosowana w każdym przypadku w którym strony zwracają się do mediatora. Zadaniem mediatora jest usprawnienie rozumienia się ludzi oraz pomoc w skutecznej realizacji ich interesów. Mediacja odbywa się na wniosek bądź za zgodą zainteresowanych stron. Jest postępowaniem poufnym i dobrowolnym dla jej uczestników w całym swoim przebiegu. W Mediacji chroniona jest przez mediatora godność każdego z uczestników postępowania.

 

MEDIATOR

Przed przystąpieniem do mediacji strony są informowane przez mediatora: czym jest postępowanie mediacyjne i jaka jest dopuszczalna ingerencja mediatora w proces. Mediator ustala czas trwania i wynagrodzenie mediatora. Mediator powinien zyskać dobrowolną zgodę uczestników (stron) na mediację oraz akceptację dla swojej osoby.

Mediator nie może podejmować się mediacji jeżeli mogłoby dojść do kolizji interesów jego roli z wymogiem bezstronności lub gdy charakter konfliktu i wymogi mediacji w danej sprawie przekraczają jego kompetencje. Mediator z ważnych powodów może odmówić prowadzenia mediacji lub wycofać się z jej prowadzenia w trakcie. Powinien jednak zadbać, by strony które chcą się porozumieć nie straciły możliwości skorzystania z mediacji, np. poprzez pomoc innego mediatora. 

Mediatorem może być uprawniona lub upoważniona osoba posiadająca: kompetencje w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego; doświadczenie życiowe; umiejętności społeczne w zakresie kontaktów międzyludzkich; praktykę opartą na wiedzy w prowadzeniu postępowań mediacyjnych.

 

W swoich działaniach na polu mediacji mediator jest:

-          bezstronny, tzn. nie bierze racji żadnej ze stron ani nie angażuje się po czyjejkolwiek stronie, jego motywacja nie jest związana ani z wynikiem, ani z czasem trwania postępowania mediacyjnego,

-          kompetentny w zakresie postępowania mediacyjnego [posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie porozumiewania się ludzi, przywracania zakłóconych relacji, tworzenia warunków sprzyjających porozumieniu,

-          odpowiedzialny i spolegliwy - podejmuje zadania i zobowiązania którym jest w stanie rzetelnie sprostać, w tym:

w zakresie dochowania tajemnicy [poufności niejawności] mediacji,

w zakresie chronienia godności każdej ze stron Mediacji.

 

CELE I ISTOTA MEDIACJI

– trwałe zakończenie konfliktu i doprowadzenie do satysfakcjonującej dla wszystkich stron porozumienia. 

KARTA ETYCZNA

Mediator skłania swą wolę ku pokorze, łagodności, męstwu i sprawiedliwości,

ku poszanowaniu godności, indywidualnych potrzeb, idei i wartości człowieka,

ku nawykowi zachowywania średniej miary.

 

1.       Pokora – wynika z odmienności indywidualnych punktów widzenia;

wynika z rozumienia świata i swojego w nim miejsca

jest środkiem – między służalczością a zarozumialstwem,

2.       Łagodność – jest cnotą cierpliwości, rzetelności i konsekwencji,

jest środkiem – między nieczułością a porywczością.

3.       Męstwo – jest wytrwałością w dążeniu do dobra, lojalnością wobec ludzi i zasad,

jest środkiem – między tchórzostwem a zuchwałością.

4.       Sprawiedliwość[1] – wypełnia ideę równości i szacunku dla prawa,

jest środkiem – między słusznymi racjami stron konfliktu.

 

·         CELE KODEKSU ETYCZNEGO MEDIATORA

·         KRYTERIA WYSTĘPUJĄCE W KODEKSIE

·         WARUNKI I ZASADY MEDIACJI

·         POSTAWY, CECHY I UMIEJĘTNOŚCI MEDIATORA

·         PROCEDURY KODEKSU ETYCZNEGO

 

CELE KODEKSU ETYCZNEGO: rozwijanie kompetencji[2] u mediatorów – jako osób pomagających skonfliktowanym stronom w porozumieniu się. Kodeks

formułuje wartości podstawowe – wyznacza cele i wzorce

określa kompetencje, normy oraz zakres praw i obowiązków mediatora.

 

Podstawowe wymagania stawiane mediatorowi:

-      primum non nocere – zapewnienie, by postępowanie mediatora (realizowanie jego zadań) nie łączyło się ze szkodami dla żadnej ze stron konfliktów,

-      zapewnienie realizacji i ochrony zasad mediacji w działalności zawodowej mediatora,

-      wiedzieć, co we mnie dobre a co złe” poznawanie siebie przez mediatorów: walorów i słabości; formułowanie sposobów doskonalenia zawodowego i osobistego.

 

KRYTERIA WYSTĘPUJĄCE W KODEKSIE

„wiedzieć, na czym polega bycie dobrym mediatorem” – mierniki służące za podstawę oceny

 

KRYTERIA WYSTĘPUJĄCE W KODEKSIE wynikają z zasad i cech mediacji, jako „techne”[3]:

         rzemiosła (do oceny przez komisję etyki): zadawania pytań, motywacji, aktywizacji i inspiracji (element budowania prestiżu mediatora – realizowany poprzez samoocenę i superwizję),

         konstruktywnego postępowania w konflikcie – działania w dobrej wierze ze znajomością metody mediacji (do oceny przez komisję etyki),

         stosowania przez mediatora nieinwazyjnych i pokojowych technik pozbawionych manipulacji (do oceny przez komisję etyki).

 

WARUNKI I ZASADY MEDIACJI

 

  w odniesieniu do wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego – mediatora i stron:

o    dobrowolność udziału w mediacji,

o    poufność postępowania mediacyjnego (zachowanie tajemnicy),

o    nieformalność postępowania - brak relacji z przebiegu rozmów (notatki mediatora są na końcu postępowania niszczone),

o    postępowanie w dobrej wierze (uczciwość, mówienie prawdy, niemanipulowanie),

o    poszanowanie godności każdego z uczestników postępowania mediacyjnego,

 

w odniesieniu do mediatora:

o    bezstronność mediatora (w stosunku do stron i problemu),

 

w odniesieniu do stron konfliktu:

o    dążenie do porozumienia i wspieranie stron w ich gotowości zawarcia ugody

– mediator powinien odebrać od stron deklarację takiego postępowania na początku mediacji,

o    samodzielność, autonomia konfliktu

– mediator powinien pozostawić stronom możliwość samodzielnej decyzji wobec wszystkich kwestii

dotyczących konfliktu oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności,

o    satysfakcja dla obydwóch stron (jako efekt mediacji).

o    – mediator powinien przeprowadzić pod tym kątem weryfikację ugody przed jej ostatecznym przyjęciem i podpisaniem

 

CECHY I UMIEJĘTNOŚCI MEDIATORA

 

  I. CECHY MEDIATORA

· POKORA – wobec ludzi i rzemiosła,

· SZACUNEK I LOJALNOŚĆ wobec ludzi i zasad.

· ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE I POTRZEBY DOSKONALENIA.

 

II. UMIEJĘTNOŚCI MEDIATORA

posługiwania się profesjonalnymi procedurami, metodami i technikami mediacyjnymi

 

 

I. CECHY MEDIATORA

 

Stabilność, pokora i szacunek – wobec życia, siebie i innych ludzi, wobec ludzkich spraw,

poszanowanie wartości innych ludzi,

respekt wobec ludzkich więzi.

lojalność wobec cnót moralnych i uniwersalnych wartości etycznych,

 

Świadomość siebie i wewnętrzna siła – znajomość walorów i słabości (stałe poznawanie siebie, własna terapia),

o    świadomość potrzeby doskonalenia siebie,

o    zdolność panowania nad swoimi emocjami.

 

Walory mediatora:

1) wiara w sukces i konsekwencja w dążeniu do osiągania celów,

2) opanowanie, cierpliwość, konsekwencja, wytrwałość,

3) praca nad sobą (zaznajomiłeś  się z istotą i podłożem konfliktów – to znaczy, że pracujesz nad sobą).

 

II. UMIEJĘTNOŚCI MEDIATORA

 

Profesjonalizm - znajomość rzemiosła – diagnozowania konfliktu, prawidłowej komunikacji, zasad i procedur negocjacji i mediacji, reguł wymiaru sprawiedliwości oraz podstaw prawnych mediacji,

o    lojalność i praworządność – przestrzeganie zasad prawnych,

o    świadomość potrzeby nie osądzania innych – wypełnianie tych reguł w toku mediacji,

o    zdolność bycia bezstronnym (stosowanie zasad bezstronności) oraz przewidywania skutków.

 

Wymiary profesjonalizmu mediatora.

·         Mediator potrafi diagnozować konflikt – posiada wiedzę historyczną, kulturową, ekonomiczną, prawną i społeczną dotyczącą konfliktów – poznawania ich podłoża (źródeł), istoty oraz przyczyn eskalacji.

·         Mediator w ramach rzemiosła mediacyjnego – zarządza konfliktem – porządkuje konflikt i pomaga ograniczając do minimum swoją ingerencję w życie innych ludzi.

·         Mediator w ramach sztuki mediacji – daje otuchę, nadzieję, wsparcie, wykazuje się kulturą i szacunkiem oraz respektem dla spraw i wartości uczestników konfliktu/mediacji.

 

Walory mediatora:

4) otwarty na dialog i gotowość przyjmowania krytyki,

5) sprawność językowa,

6) działanie w zgodzie z zasadami mediacji, sztuką motywacji, retoryki, przełamywania impasu, demaskowania manipulacji.

 

 

WALORY MEDIATORA (zebrane)

1) wiara w sukces i konsekwencja w dążeniu do osiągania celów,

2) opanowanie, cierpliwość, konsekwencja, wytrwałość,

3) praca nad sobą - doskonalenie rozumienia istoty i podłoża konfliktów,

4) otwartość na dialog i gotowość przyjmowania krytyki,

5) sprawność językowa,

6) działanie w zgodzie z zasadami mediacji, sztuką motywacji, retoryki, przełamywania impasu, demaskowania manipulacji.

 

PODSTAWOWE I NAJWAŻNIEJSZE TECHNIKI STOSOWANE MEDIATORA:

a)       dostrojenie (dopasowanie) i modelowanie stron konfliktu w empatycznej komunikacji,

b)       sprawność językowa, aktywne słuchanie, parafraza i klaryfikacja,

c)       umiejętne zadawanie nieinwazyjnych otwartych pytań, testowanie rozwiązań,

d)       budowanie motywacji do zawarcia porozumienia, dowartościowanie,

e)       neutralna komunikacja niewerbalna.

 

PROCEDURY KODEKSU ETYCZNEGO

 

Komisja etyki monitoruje:

kompetencje mediatora w zakresie diagnozowania konfliktu – wiedzy historycznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej i społecznej dotyczącej konfliktów – poznawania ich podłoża (źródeł ) oraz istoty,

rzemiosło, profesjonalizm działania mediatora – przestrzeganie podstawowych zasad,

działanie w obszarze sztuki mediacyjnej, motywacji, aktywizacji i inspiracji,

nieinwazyjność stosowanych przez mediatora technik konstruktywnego i pozbawionego manipulacji postępowania w konflikcie (zagrożenia wynikać mogą z eskalacji konfliktów wskutek niewłaściwego postępowania mediatora).


[1] sprawiedliwość – cnota moralna, polegająca na dawaniu innym tego, na co bezstronnie zasługują; w tradycji  utożsamiana z doskonałością moralną (Arystoteles); zasada charakteryzująca prawo oraz instytucje społeczne i polityczne, sankcjonująca ideę równości oraz przestrzegania prawa;

[2] kompetencja – znajomość rzeczy, przejawiająca się w braniu odpowiedzialności za słowa i czyny owej rzeczy tyczące,

[3] techne – sztuka, rzemiosło, sprawność, umiejętność, wszystko to, co wykonywane jest wg jakichś reguł.do góry

hampden county ma

laurelton pa sawmill

john connor fort myers fl

dale tanner indio ca

rob gustin boynton beach fl

somerville nj male rocky

david olson sales co

bay hill high school ohio

north carolina waste trader

chemical blender ohio

new york hospital report card

wedding cakes in dunedin fl

adopt baby florida

easy street restaurant toledo oh

nostalgia drag racing ca

sushi denton texas

cameron at wood crest tallahassee fl

taco bell co

homes for sale poconos pa

texas roadhouse nc

state warning point florida statute

nj trivia

fox hollow in riverdale ca

flooding in delaware county ny

wilmington treatment center wilmington north carolina

3937 park blvd pinellas park fl

montgomery county oh water service

houseboat texas lake

narcotics anonymous albany ny

ca dmv teen driver

new york democrats panic

devildriver clouds over california mp3

elizabeth nj police school resource

realestate pennsylvania

cash family utica new york

ca antivirus cheapest price download

sharky's restaurant latrobe pa

pa drivers licens

saint peter and paul sandusky ohio

el paso county colorado property search

new car mansfield oh

prague cafe morrision co

barry's barbells columbus ohio

divenity of ministry training california

hud homes in ohio

donald p williams long beach ca

jasper co ind civil war vets

rockdale texas 1897

shelley's jewelry hendersonville nc

mckenney school in marysville california

all county fuel oil new jersey

marion rosen colorado

rebman bowling alley lorain ohio

americorp crestview fl

texas railroad commission reports

ca health care reform bill

florence rini chiropractor costa mesa california

stone throw bistro sanford fl

pamela short new jersey robert

the rug store san antonio tx

don leinweber engineer ohio

pennsylvania state election results

leominster ma fireworks

allied metals co johnson city tn

tent camping near boone north carolina

airporter service kearnerville nc

leland wade jacksonville fl

polk county nc foreclosure

mini rate driving school in colorado

hobby store tyngsboro ma

american motors co danvers ma

pokrova hall parma ohio

neumann's hilltop nursery oh

einstein practice plan pa

westervelt new york

colorado raptor society

atv trailers for sale southern california

north carolina rules of appellate procedure

computers software florida

the summit school nyack ny

first lutheran church jamestown new york

pest control sayreville nj

deborah stahlsmith ma

campsites for sale california

mansfield ohio human resources

plant zone paraise ca 95969

man killed in boston ma

merchant liquors danvers ma

filomena sabino new bedford ma

dirt track in clermont county ohio

leo's automotive in colorado

dan heney douglas ma

newspaper in columbus ohio

mount rainier national pa

chemical plant burns in katy texas

foothills theatre new york

1031 amherst drive burbank ca

pennsylvania council of churches

church of the annunciation orlando fl

north carolina mls land listings

clearwater aquarium fl

jones of new york women suits

old threshers reunion denton nc

credit processing nw ohio

the mission in vacaville ca

nissley vineyards pennsylvania

california state prison lancaster california

recycling center in costa mesa california

house boats for in florida

coroc asbury park nj

dolphin retreat st augustine fl

bachman texas

pine grove cemetary templeton ma

jennifer hutchings cypress tx

north carolina laser eye surgeon

yorkshire insurance co ltd sweden

texas shaver

gas stations in conroe texas

drums ohio

harley davidson athens ohio

hotels in vail co colorado

california hourly wage laws

shows in bellefontaine oh

buzz latham new york

bahama ma ma

transmission plymouth voyager north carolina

venice villas venice dr venice fl

ira chudd ny

patricio munoz long beach ca

susan hua west springfield ma

ashville north carolina horse farms

fogelsville pa county

walmart richardson texas

industrial permit stormwater pennsylvania

jacksonville fl photographers meet up group

state guidelines culminating project pennsylvania

kaplin stewart meloff reiter stein nj

nigton tx

north carolina sports supplements

fun park in macedonia ohio

kohl's department stores wilkesboro nc

pennsylvania representatives senators

star drug pomona ca

housing rental in berea oh

johnson and johnson company new jersey

whitman hanson ma schools

st ann's catholic church north carolina

southern california swell forecast

store fixtures austin texas

luckys restaurant cleveland ohio

pictures of california gold rush

hydril co

cameron murray prisoner pennsylvania

new york staate map

saia motor freight ohio

houses for rent in streetsboro ohio

grant boundary map ventura county california

probate litigation in california

ohio bmv points for speeding

school closings ohio channel 2

perigrine falcon of pennsylvania

merritt's landscaping whiteville nc

tom fox conklin ny

elections in broome county new york

catepillar waco tx

new york acupuncture license office

nancy lavender azle tx

shasta county ca road conditions

house relastate in hillboro ohio

montgomery auction and ny

holmes county ohio treasurer

greeley colorado wade shoemaker

florida car registration cost going up

general jackson fayetteville north carolina

james emory hulett pvt co a

string and splinter high point nc

toyota dealer plant city fl

pennsylvania school of social work

appaloosa for sale new york

north carolina's economy

ma museums

read for literacy and toledo oh

dental office jobs in california

obama play new york 2009 broadway

pennsylvania name change

all star trophies awards medford ma

wholesale maternity clothes columbus oh

airlines aspen co

fire kills north carolina

full moon oyster bar clemmons nc

hamilton ny new year death

montecito coarsegold ca

pasadera custom homes monterey california

teaching positions in philadelphia pa

high risk obgyn doctors charlotte nc

raleigh nc nurse aide training

florida health insurance gov

restuarants in livermore ca

zipcode dayton ohio

delicuentes mas buscados en mexico