największa w Polsce koalicja mediatorów i negocjatorów - Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji - 25 lat doświadczeń
pliki_strony->loga

Kodeks Postępowania Mediatora

KODEKS POSTĘPOWANIA MEDIATORA

I. WSTĘP

1.    Niniejszy dokument określa normy zgodne z „Europejskim kodeksem postępowania mediatora”, jak również z normami prawa polskiego.

2.    Mediator posiadający rekomendację Krajowego Centrum Mediacji [zwany dalej: mediatorem] dobrowolnie potwierdza wolę przestrzegania „Kodeksu postępowania mediatora” we wszystkich rodzajach mediacji. Czyni to wypełniając i podpisując „Kartę mediatora ENMA”

 

II. MEDIACJA

3.    Mediacja to proces, w którym dwie (lub więcej) stron sporu wyrażają dobrowolną zgodę na pracę z bezstronnym mediatorem w celu zawarcia wykonalnej, trwałej i satysfakcjonującej strony ugody, bez uciekania się do rozstrzygania sporu przez sąd.

 

III. MEDIATOR   

ZASADY ETYCZNE I CECHY MEDIATORA

4.    Mediator skłania swą wolę ku pokorze, łagodności, męstwu i sprawiedliwości, ku poszanowaniu godności, indywidualnych potrzeb, idei i wartości człowieka, ku nawykowi zachowywania średniej miary.

5.    Mediator poszukuje wiedzy o sobie – jest świadomy swoich walorów i słabości, jak również potrzeby doskonalenia.

6.    Mediator przyjmuje postawę pokory oraz szacunku wobec siebie i innych. Chroni wartości i więzi między ludźmi. Posiada zdolność panowania nad emocjami. 

 

KWALIFIKACJE

7.    Mediator wypełnia wymogi kompetencji – posiadając stosowne predyspozycje, wiedzę i umiejętności mediatora – potwierdzone certyfikatem. Szczegóły określa dokument: „Zasady uzyskiwania przez mediatorów rekomendacji Krajowego Centrum Mediacji”.

8.    Mediator ustawicznie uzupełnia i poszerza swoje wykształcenie, podnosi swoje umiejętności, jak również dokumentuje swoją praktykę i doświadczenia w prowadzeniu mediacji w sposób nie naruszający zasad mediacji ani niczyich dóbr. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PROCESIE MEDIACJI

9.    Przez cały proces postępowania mediacyjnego mediator zachowuje bezstronność, a także pozostaje neutralny i niezależny w stosunku do interesów stron.

10.  Mediator – przy zachowaniu reguł procesu mediacji – pomaga stronom w porozumiewaniu się, jak również w równym stopniu pomaga w artykułowaniu ich stanowisk, interesów oraz propozycji.

11.  Mediator nie podejmuje lub nie kontynuuje czynności mediacyjnych, jeśli wcześniej nie zostaną wykluczone wszystkie okoliczności, które mogą naruszać (albo dawać możliwość takiej interpretacji) jego niezależności, bądź powodować że popada on w konflikt interesów.

12.  W przypadku, gdy mediator zna strony (lub stronę) konfliktu mediacja może być prowadzona wyłącznie jeśli obydwie strony, bez nacisków, w pełni to zaakceptują, a mediator jest pewny swojej pełnej niezależności, neutralności i zdolności do pełnienia roli osoby bezstronnej.

13.  Mediator zapewnia każdej ze stron możliwość równego zaangażowania w proces mediacji.

14.  Mediator może poinformować strony o konieczności weryfikacji propozycji ugody lub odmówić jej sporządzenia i podpisania, jeżeli uzna porozumienie za niewykonalne lub niezgodne z prawem.

15.  Mediator może przerwać proces mediacji jeżeli

a.    wyczerpał wszystkie dostępne mu procedury i możliwości konstruktywnego oddziaływania na strony w celu doprowadzenia do ugody,

b.    bez wątpliwości uzna, że kontynuacja procesu mediacji nie doprowadzi do porozumienia, np. z powodu celowego utrudniania rozmów przez jedną ze stron, a przedłużanie mediacji przyczyniłyby się do szkody jednej ze stron.

16.  Mediator ma obowiązek poinformować strony o przyczynach zerwania mediacji, lecz nie może tego czynić w sposób, który naruszyłby interesy którejkolwiek ze stron.

 

IV REGUŁY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO 

PODJĘCIE MEDIACJI

17.  Mediator stosownie do art. 1831 kpc prowadzi mediację na podstawie postanowienia sądu lub umowy ze stronami, przy czym – przed rozpoczęciem mediacji – szczegółowo uzgadnia ze stronami kwestie wynagrodzenia mediatora i kosztów mediacji.

18.  Mediator zachowuje w swojej pracy najwyższą staranność – przestrzega zasad etycznych i reguł postępowania mediacyjnego, a w szczególności zasad: autonomii konfliktu, dobrowolności, bezstronności, poufności, szacunku oraz działania w dobrej wierze. 

19.  Przed zawarciem ze stronami umowy o mediację mediator ocenia charakter sporu i możliwość prowadzenia mediacji pod kątem wymogów formalnych oraz kwalifikacji mediatora.

20.  Na prośbę stron mediator przedstawia im informację o poziomie swoich kompetencji i praktyki w prowadzeniu mediacji w danym typie spraw.

21.  Przed rozpoczęciem mediacji mediator informuje strony o istocie i celach mediacji, jak również o przysługujących stronom uprawnieniach. Niezależnie od tego mediator powinien upewnić się, że strony rozumieją właściwości procesu mediacji oraz rolę mediatora.

22.  Przed rozpoczęciem mediacji mediator odbiera od każdej ze stron wyraźnie i jednoznacznie wyrażoną (werbalną lub pisemną) zgodę na uczestnictwo oraz na przestrzeganie zasad mediacji, mając świadomość że strony znają również warunki umowy mediacyjnej, w tym dotyczące przestrzegania zasad poufności.

23.  Mediator nie powinien podejmować się prowadzenia mediacji przed zaakceptowaniem przez wszystkie strony uczestniczące w mediacji zasad jego wynagradzania.

24.  Umowa mediacyjna, na żądanie stron powinna być sporządzona na  piśmie.

25.  Mediator uzgadnia i uzyskuje zgodę stron co do przebiegu postępowania mediacyjnego.

26.  W przypadku mediacji bezpośrednich mediator uzgadnia ze stronami odpowiadające im terminy spotkań oraz ich charakter (spotkania wspólne, spotkania indywidualne, itp).

27.  Mediator za zgodą stron stosuje mediacje pośrednie (tzn. bez wspólnego spotkania stron) m.in. w przypadkach:

a.    gdy przyczyniłoby się do przyspieszenia zakończenia sporu (lub jego istotnej części) ugodą – czego strony zgodnie oczekują,

b.    gdy istnieje duże napięcie emocjonalne między stronami,

c.     gdy istnieje – nie dająca się usunąć – przeszkoda spotkania.

28.  Mediator powinien prowadzić proces mediacji biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, uwzględniając możliwość nierównowagi stron, zasady prawne, jak również wszystkie oczekiwania które mogą wyrazić strony, a także potrzebę szybkiego zakończenia sprawy.

29.  Strony przystępują i uczestniczą w mediacji dobrowolnie. Mogą również w każdej chwili zrezygnować z mediacji bez podania przyczyny.

 

PRZEBIEG ROZMÓW 

30.  Postępowanie mediacyjne jest nieformalne. Rozmowy odbywają się w warunkach przyjaznych dla stron i w miejscach gwarantujących bezstronność mediatora oraz równe prawa stron.

31.  Postępowanie mediacyjne powinno gwarantować każdej ze stron:

a.    możliwość swobodnego wypowiedzenia się stron i bycia wysłuchanym,

b.    możliwość odbycia indywidualnych spotkań z mediatorem w celu wyartykułowania swoich wartości i propozycji,

c.     możliwość prowadzenia swobodnych pertraktacji z drugą stroną w celu sformułowania satysfakcjonującej, praktycznej, wykonalnej i trwałej ugody.

d.    możliwość skonsultowania warunków przygotowanej ugody z osobami bliskimi lub potencjalnymi beneficjentami tej ugody, przy zachowaniu najwyższych norm poufności.

32.  Mediacje nie są rejestrowane, ani nie są sporządzane relacje z wypowiedzi stron.

33.  Mediator zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w procesie mediacji, ujawniając jedynie informacje określone w art. 18312. § 1[1] kodeksu postępowania cywilnego.

34.  Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji[2]

35.  Także żadna informacja uzyskana od jednej ze stron nie może być ujawniona stronie drugiej bez wyraźnej zgody strony, która tą informację mediatorowi ujawnia

ZAKOŃCZENIE MEDIACJI 

36.  W przypadku zawarcia porozumienia między stronami obowiązkiem mediatora jest sporządzenie ugody w formie pisemnej.

37.  Mediator może odstąpić od tej formy jedynie w przypadkach gdyby uznał, że pisemna forma ugody mogłaby utrudnić jej realizację lub np. gdy:

a.    zawarte częściowe ustne porozumienie – i realizacja poczynionych uzgodnień, mogłyby służyć odbudowaniu wzajemnego zaufania i było wstępem do dalszych rozmów służących sformułowaniu trwałej ugody,

b.    pisemna forma ugody nie jest niezbędna wobec faktu istniejących już wzajemnych zobowiązań prawnych między stronami – które te strony deklarują przestrzegać.

38.  Mediator podejmuje wszelkie kroki zmierzające do zagwarantowania, aby każde porozumienie osiągnięte przez strony było korzystne i dobrowolne oraz aby każda ze stron rozumiała warunki na których je zawarto.

39.  Na prośbę strony, nie wychodząc poza granice swoich kompetencji, mediator może poinformować w jaki sposób można sformalizować ugodę oraz w jaki sposób można spowodować, aby zawarte w niej uregulowania mogły być wyegzekwowane.

40.  Dla wypełnienia wymogów prawa, a w szczególności art. 18314. § 3[3] kpc mediator

a)    konsultuje z wybranym konsultantem/audytorem ENMA trzy pierwsze formalne postępowania mediacyjne – co najmniej na etapie początkowym oraz weryfikowania ugody,

b)    w przypadku wątpliwości co do zapisów w ugodzie, a w szczególności gdy ugoda skutkować będzie wnioskiem o zatwierdzenie jej przed sądem, mediator konsultuje treści z uprawnionym prawnikiem lub audytorem/konsultantem ENMA.

c)     w przypadku konieczności dokonania korekty ugody lub poczynienia dodatkowych uzgodnień ze stronami konfliktów, mediator dopełnia tych wymogów,

41.  W przypadku nie dających się usunąć przeszkód w mediacji, w tym przeszkód określonych w art. 1832. § 4[4], mediator dochowuje należytej staranności by w kontakcie ze stronami, sądem i ENMA uzgodnić najkorzystniejszy dla stron wariant postępowania. W szczególnych przypadkach może również przekazać sprawy innemu mediatorowi

42.  W przypadku sporu wynikającego z postępowania mediatora lub formalnej skargi na jego działania, mediator poddaje się „procedurze skargowej” – zobowiązuje się przedstawić na piśmie wyjaśnienia, jak również zobowiązuje się zastosować do uzasadnionego orzeczenia konwentu ENMA lub innego uprawnionego przez konwent organu.

43.  Mediator ma prawo korzystania z procedury odwoławczej wewnątrz struktury Krajowego Centrum Mediacji wypełniającej reguły państwa prawa.

V. REKLAMA I PROMOCJA USŁUG MEDIACYJNYCH

44.  Mediator promuje swoje usługi w sposób profesjonalny, uczciwy i godny.

45.  Mediator korzysta z form promocji i identyfikacji graficznej, w tym wizytówek, szyldów, ulotek, folderów, itp., wskazując przy tym informacje o współpracy z Krajowym Centrum Mediacji.

46.  Przedstawiana przez mediatora oferta usług mediacyjnych powinna zawierać rzetelne, prawdziwe i uczciwe informacje. Informacje te nie mogą naruszać zasad konstruktywnej konkurencji 

47.  Dla monitorowania zjawisk związanych z mediacją, określonych w polskim prawie i w „Europejskim kodeksie postępowania mediatora” mediator ENMA zobowiązuje się udzielać Krajowemu Centrum Mediacji niezbędnych informacji – zachowując przy tym ochronę danych oraz dóbr uczestników postępowań mediacyjnych.[1] „Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator”.

[2] art. 2591 kodeksu postępowania cywilnego

[3] „Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności”.

[4] „Stały mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, a jeżeli strony do mediacji skierował sąd - również sąd”do góry

hampden county ma

laurelton pa sawmill

john connor fort myers fl

dale tanner indio ca

rob gustin boynton beach fl

somerville nj male rocky

david olson sales co

bay hill high school ohio

north carolina waste trader

chemical blender ohio

new york hospital report card

wedding cakes in dunedin fl

adopt baby florida

easy street restaurant toledo oh

nostalgia drag racing ca

sushi denton texas

cameron at wood crest tallahassee fl

taco bell co

homes for sale poconos pa

texas roadhouse nc

state warning point florida statute

nj trivia

fox hollow in riverdale ca

flooding in delaware county ny

wilmington treatment center wilmington north carolina

3937 park blvd pinellas park fl

montgomery county oh water service

houseboat texas lake

narcotics anonymous albany ny

ca dmv teen driver

new york democrats panic

devildriver clouds over california mp3

elizabeth nj police school resource

realestate pennsylvania

cash family utica new york

ca antivirus cheapest price download

sharky's restaurant latrobe pa

pa drivers licens

saint peter and paul sandusky ohio

el paso county colorado property search

new car mansfield oh

prague cafe morrision co

barry's barbells columbus ohio

divenity of ministry training california

hud homes in ohio

donald p williams long beach ca

jasper co ind civil war vets

rockdale texas 1897

shelley's jewelry hendersonville nc

mckenney school in marysville california

all county fuel oil new jersey

marion rosen colorado

rebman bowling alley lorain ohio

americorp crestview fl

texas railroad commission reports

ca health care reform bill

florence rini chiropractor costa mesa california

stone throw bistro sanford fl

pamela short new jersey robert

the rug store san antonio tx

don leinweber engineer ohio

pennsylvania state election results

leominster ma fireworks

allied metals co johnson city tn

tent camping near boone north carolina

airporter service kearnerville nc

leland wade jacksonville fl

polk county nc foreclosure

mini rate driving school in colorado

hobby store tyngsboro ma

american motors co danvers ma

pokrova hall parma ohio

neumann's hilltop nursery oh

einstein practice plan pa

westervelt new york

colorado raptor society

atv trailers for sale southern california

north carolina rules of appellate procedure

computers software florida

the summit school nyack ny

first lutheran church jamestown new york

pest control sayreville nj

deborah stahlsmith ma

campsites for sale california

mansfield ohio human resources

plant zone paraise ca 95969

man killed in boston ma

merchant liquors danvers ma

filomena sabino new bedford ma

dirt track in clermont county ohio

leo's automotive in colorado

dan heney douglas ma

newspaper in columbus ohio

mount rainier national pa

chemical plant burns in katy texas

foothills theatre new york

1031 amherst drive burbank ca

pennsylvania council of churches

church of the annunciation orlando fl

north carolina mls land listings

clearwater aquarium fl

jones of new york women suits

old threshers reunion denton nc

credit processing nw ohio

the mission in vacaville ca

nissley vineyards pennsylvania

california state prison lancaster california

recycling center in costa mesa california

house boats for in florida

coroc asbury park nj

dolphin retreat st augustine fl

bachman texas

pine grove cemetary templeton ma

jennifer hutchings cypress tx

north carolina laser eye surgeon

yorkshire insurance co ltd sweden

texas shaver

gas stations in conroe texas

drums ohio

harley davidson athens ohio

hotels in vail co colorado

california hourly wage laws

shows in bellefontaine oh

buzz latham new york

bahama ma ma

transmission plymouth voyager north carolina

venice villas venice dr venice fl

ira chudd ny

patricio munoz long beach ca

susan hua west springfield ma

ashville north carolina horse farms

fogelsville pa county

walmart richardson texas

industrial permit stormwater pennsylvania

jacksonville fl photographers meet up group

state guidelines culminating project pennsylvania

kaplin stewart meloff reiter stein nj

nigton tx

north carolina sports supplements

fun park in macedonia ohio

kohl's department stores wilkesboro nc

pennsylvania representatives senators

star drug pomona ca

housing rental in berea oh

johnson and johnson company new jersey

whitman hanson ma schools

st ann's catholic church north carolina

southern california swell forecast

store fixtures austin texas

luckys restaurant cleveland ohio

pictures of california gold rush

hydril co

cameron murray prisoner pennsylvania

new york staate map

saia motor freight ohio

houses for rent in streetsboro ohio

grant boundary map ventura county california

probate litigation in california

ohio bmv points for speeding

school closings ohio channel 2

perigrine falcon of pennsylvania

merritt's landscaping whiteville nc

tom fox conklin ny

elections in broome county new york

catepillar waco tx

new york acupuncture license office

nancy lavender azle tx

shasta county ca road conditions

house relastate in hillboro ohio

montgomery auction and ny

holmes county ohio treasurer

greeley colorado wade shoemaker

florida car registration cost going up

general jackson fayetteville north carolina

james emory hulett pvt co a

string and splinter high point nc

toyota dealer plant city fl

pennsylvania school of social work

appaloosa for sale new york

north carolina's economy

ma museums

read for literacy and toledo oh

dental office jobs in california

obama play new york 2009 broadway

pennsylvania name change

all star trophies awards medford ma

wholesale maternity clothes columbus oh

airlines aspen co

fire kills north carolina

full moon oyster bar clemmons nc

hamilton ny new year death

montecito coarsegold ca

pasadera custom homes monterey california

teaching positions in philadelphia pa

high risk obgyn doctors charlotte nc

raleigh nc nurse aide training

florida health insurance gov

restuarants in livermore ca

zipcode dayton ohio

delicuentes mas buscados en mexico