największa w Polsce koalicja mediatorów i negocjatorów - Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji - 25 lat doświadczeń
pliki_strony->loga

Jak zostać mediatorem?

MOŻLIWOŚCI, SZANSE I WYZWANIA

1.       Poprawa jakości życia poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

2.       Kompetencje zawodowe - wprowadzenie reguł i technik mediacyjnych do warsztatu pracy.

3.       Praca w charakterze mediatora sądowego.

4.       Doskonalenie umiejętności w zakresie facylitacji, budowania dialogu społecznego, prowadzenia mediacji w konfliktach lokalnych oraz sporach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

5.       Być trenerem mediatorów oraz prowadzić formy kształceniowe dla dzieci i młodzieży z zakresu łagodzenia konfliktów oraz przeciwdziałania ich eskalacji.

6.       A może badać problematykę konfliktów?

 

AD. 1. Poprawa jakości życia poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Każdy potrafi łagodzić konflikty - wymaga to tylko decyzji i odpowiednich umiejętności. Dlatego warto się kształcić w oparciu o świadomą decyzję o zmianie swoich dotychczasowych praktyk (zachowań) w sytuacjach konfliktowych.

Ucz się technik prawidłowej komunikacji, jak również asertywnych komunikatów - takich jak „komunikat " oraz komunikatów, które chronią przez napastliwymi ludźmi, które pozwalają stawiać „ścianę ogniową" przed agresją słowną, które pozwalają wyjść z opresji nachalnych dyskutantów.

 

AD. 2. Kompetencje zawodowe - wprowadzenie reguł i technik mediacyjnych do warsztatu pracy.

Chcesz lepiej pomagać ludziom? Chcesz skorzystać z mediacji jako nieinwazyjnej, konstruktywnej i pokojowej metody zarządzania konfliktami?

Zdecyduj się, aby wykonać krok wstecz wobec dotychczasowych nieprzemyślanych nawyków i praktyk zawodowych. Ucz się być bezstronnym wobec ludzi, którzy proszą o pomoc. Poznaj siebie i naucz się panować nad swoimi emocjami.

Na początek zaakceptuj to, że chcąc pomagać w konfliktach nie będziesz oceniać, ani doradzać. Musi być to stanowcze postanowienie, które z żelazną konsekwencją będziesz przestrzegać. Co zyskasz? Zaufanie stron oraz wzmocnienie ich motywacji do poszukiwania rozwiązań - do brania (zachowywania) odpowiedzialności za swoje sprawy:

  • Nauczyciele - powstrzymajcie gadulstwo i mentorstwo. Pozwólcie czasami dojść do głosu i wypowiedzieć się dzieciom, rodzicom, swoim kolegom i koleżankom w pracy.
  • Pracownicy socjalni - przestańcie oceniać i „zaprzyjaźnijcie się" z trudnym roszczeniowym klientem. Polubcie go choć trochę i starajcie się zrozumieć przyczyny ich determinacji
  • Prawnicy - zdejmijcie paragraf ze swojego punktu widzenia, który nie pozwala czasami po ludzku spojrzeć na życiowe trudne sprawy. Może warto też uznać, że możecie się mylić w swoich ocenach? Czy nie warto więc skłonić się do gotowości na uznawanie innych racji?

Wielu z nas to już robi, i to nawet niezależnie od znajomości mediacji. Są oni żywym dowodem, że warto ora że jest to możliwe. Wbrew częstym obiegowym opiniom warto też uznać, że konflikt może mieć w sobie pozytywne akcenty - warto je wykorzystywać i na nich budować porozumienie oraz współpracę w przyszłości.

 

AD. 3. Praca w charakterze mediatora sądowego - zasady wpisu na listy mediatorów stałych:

1.       w sprawach karnych i nieletnich - wpisywani do wykazów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych,

2.       w sprawach cywilnych - mediatorzy stali wpisywani na listy mediatorów stałych prowadzone przez organizacje społecznej i zawodowe oraz mediatorzy ad hoc,

3.       pracownicy wymiaru sprawiedliwości (w tym kuratorzy, specjaliści rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych) oraz innych instytucji.

Profile mediatorów i specyfika poszczególnych form mediacji:

1.       mediacje karne - sprawiedliwość naprawcza,

2.       mediacje w sprawach nieletnich - oprócz sprawiedliwości naprawczej prewencja i resocjalizacja (zgodnie z regułami pekińskimi traktowania nieletnich przed wymiarem sprawiedliwości,

3.       mediacje w sprawach cywilnych - sprofilowane na odstąpienie od sporu - tj. uzyskanie korzystnych i satysfakcjonujących dla obydwóch stron - sprawiedliwych rozwiązań.

 

AD. 4. Być trenerem mediatorów oraz prowadzić formy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z zakresu łagodzenia konfliktów oraz przeciwdziałania ich eskalacji.

Trener mediacji to osoba ucząca mediatorów. Powinien być również mediatorem-praktykiem. Bycie trenerem mediacji wymaga w pełni opanowanego warsztatu komunikacji interpersonalnej, jak również wiedzy i doświadczenia w pracy z grupą, pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, do czego przygotowuje:

1.       Szkoła Trenerów i Facylitatorów [180 godzin]

2.       Certyfikat europejski - 220 godzin, w tym:

  • 60 godzinna Szkoła Mediacji
  • 60 godzinne przygotowanie z zakresu psychologii (w tym trening interpersonalny), prawa i socjologii
  • 60 godzin specjalistycznych warsztatów doskonalących
  • 40 godzinny staż.

3.       Kolejny etap to profesjonalny certyfikat mediatorów, który można uzyskać odbywając 900 godzin szkoleniowych.

 

AD. 5. Jeśli interesuje Cię badanie problematyki mediacji lub negocjacji podejmij współpracę z jednym z naszych instytutów:- Polski Instytut Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów, Polski Instytut Negocjacji Sp. z o.o., Polski Instytut Mediacji Sp. z o.o.

Badanie obszarów dialogu społecznego, mediacji i negocjacji wymaga również współpracy z ośrodkami akademickimi. Taką współpracę prowadzimy z uczelniami w największych polskich miastach, uzyskując w ten sposób dostęp do publikacji oraz materiałów badawczych. Wynika z tego także możliwość uczestnictwa w programach badawczych oraz analizach i ekspertyzach dotyczących stosowania mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

 

Jerzy Śliwa

www.mediacje.org

jsliwa@mediacje.pl

 

 

 

ZASADY UZYSKIWANIA PRZEZ MEDIATORÓW REKOMENDACJI EUROPEJSKIEJ AKADEMII NEGOCJACJI I MEDIACJI „ENMA"

[w tym mediatorów korzystających z rekomendacji ENMA w sprawach:karnych, nieletnich, cywilnych oraz w sporach zbiorowych i konsultacjach społecznych]

 

ETAPY UZYSKIWANIA REKOMENDACJI ENMA

lp

etap

podstawa akceptacji

czas

1

 

Odbycie Szkoły Mediacji

karty zgłoszenia

Szkoła Mediacji trwa 60 godzin

2

Odbycie warsztatu nt konstruowania ugód

karty zgłoszenia oraz certyfikat ukończenia Szkoły Mediacji

 

warsztaty trwają 20 godzin

3

Złożenie pisemnego egzaminu – udzielenie odpowiedzi na 31 spośród 50 pytań

odpowiedzi kandydata na 31 pytań egzaminacyjnych w formie wydruku lub pliku elektronicznego

egzamin powinien być złożony najpóźniej do 90 dni od zakończenia Szkoły Mediacji (po tym terminie egzamin będzie rozpatrywany za zgodą Zarządu ENMA)

 

4

Procedura kwalifikacyjna dla mediatorów z rekomendacjami ENMA, w tym Stowarzyszenia Mediatorów Polskich posiadającego ponad 400 mediatorów na listach w całej Polsce

a/ wniosek o rekomendację ENMA do pełnienia roli mediatora

b/ karta kandydata sporządzana przez trenera szkolącego na Szkole Mediacji

c/ pisemny egzamin

d/ rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w obecności komisji rekomendacyjnej składającej się z co najmniej dwóch przedstawicieli ENMA, w tym jednego trenera szkolącego kandydata.

Posiedzenia komisji odbywają się 1 raz na kwartał.

 

5

Certyfikat

Certyfikat – dokument ENMA

Po wypełnieniu wszystkich wymogów ENMA w ciągu 30 dni wydaje certyfikat potwierdzający rekomendację.

 

 

JEŚLI CHCESZ BYĆ MEDIATOREM W SPRAWACH KARNYCH I NIELETNICH

Jeśli chcesz zostać mediatorem w sprawach karnych i nieletnich nalezyć spełnić wymogi - wg. standardów.
Wpis dokonywany jest bezpośrednio przez Prezesa Sądu Okręgowego, do którego kandydaci składają wniosek. Prezes Sądu wydaje decyzję administracyjną o wpisie. W przypadku odmowy stosowana jest procedura odwoławcza wg. prawa administracyjnego.

WYMOGI WYKSZTAŁCENIA - posiada:
- umiejętności likwidowania konfliktów
- wiedzę do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
- wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
- umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

Co do zasady wymagane jest szkolenie. Upowszechnił się standard wprowadzonych przez Szkoły Mediacji realizowane od 2002 roku, tj. 60 godzin przygotowania do mediacji w sprawach karnych i nieletnich oraz 20 godzin warsztatu nt konstruowania ugód w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Różne organizacje oferują nieco odmienne konstrukcje programu szkolenia oraz specjalizacje lub staż.


JEŚLI CHCESZ BYĆ MEDIATOREM W SPRAWACH RODZINNYCH, CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH, Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Listy mediatorów zgodnie z art. 183 2 § 3 kpc prowadzą organizacje pozarządowe i uczelnie.

art. 183 2 § 3 "Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego".

Wybierz więc najpierw organizację, która umożliwi Ci wpis na listę mediatorów. Sprawdź dokładnie wszystkie warunki, żeby nie spotkać się z rozczarowaniem. Istotne jest bowiem kształcenie zawodowe, a potem realne możliwości wejścia na rynek.
Sprawdź:
- czy program szkolenia lub studiów zawiera standard pozwalający wpis na listę konkretnej organizacji? - krótko mówiąc: co realnie zyskasz po skończeniu kształcenia?
- jakie kwalifikacje mają trenerzy/wykładowcy (kto wydał certyfikat potwierdzający kwalifikacje trenera)?
- czy trenerzy/wykładowcy są czynnymi mediatoram - tj. czy aktywnie prowadzą mediacjie sądowe?
- jakie szczegółowe wymogi stawia organizacja do wpisu na listę mediatorów stałych (tj. w sprawach cywilnych)?
- czy organizacja, która oferuje wpis umożliwia staż i superwizję (tj. wsparcie przy prowadzeniu mediacji)? - pytaj o szczegóły!
- jakie składki ma organizacja oferująca wpis?

Jeśli naprawdę nie chcesz rozczarowań do sprawdź wszystkie te informacje gruntownie. Jeśli ktoś nie chce jednoznacznie odpowiadać, to warto wyciągnąć z tego wnioski.

Ogólnopolskie organizacje prowadzące listy mediatorów to m.in.:
Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
Polskie Centrum Mediacji
Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej
Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
Fundacja "Partners"
Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Uniwersytecie Warszawskimdo góry

hampden county ma

laurelton pa sawmill

john connor fort myers fl

dale tanner indio ca

rob gustin boynton beach fl

somerville nj male rocky

david olson sales co

bay hill high school ohio

north carolina waste trader

chemical blender ohio

new york hospital report card

wedding cakes in dunedin fl

adopt baby florida

easy street restaurant toledo oh

nostalgia drag racing ca

sushi denton texas

cameron at wood crest tallahassee fl

taco bell co

homes for sale poconos pa

texas roadhouse nc

state warning point florida statute

nj trivia

fox hollow in riverdale ca

flooding in delaware county ny

wilmington treatment center wilmington north carolina

3937 park blvd pinellas park fl

montgomery county oh water service

houseboat texas lake

narcotics anonymous albany ny

ca dmv teen driver

new york democrats panic

devildriver clouds over california mp3

elizabeth nj police school resource

realestate pennsylvania

cash family utica new york

ca antivirus cheapest price download

sharky's restaurant latrobe pa

pa drivers licens

saint peter and paul sandusky ohio

el paso county colorado property search

new car mansfield oh

prague cafe morrision co

barry's barbells columbus ohio

divenity of ministry training california

hud homes in ohio

donald p williams long beach ca

jasper co ind civil war vets

rockdale texas 1897

shelley's jewelry hendersonville nc

mckenney school in marysville california

all county fuel oil new jersey

marion rosen colorado

rebman bowling alley lorain ohio

americorp crestview fl

texas railroad commission reports

ca health care reform bill

florence rini chiropractor costa mesa california

stone throw bistro sanford fl

pamela short new jersey robert

the rug store san antonio tx

don leinweber engineer ohio

pennsylvania state election results

leominster ma fireworks

allied metals co johnson city tn

tent camping near boone north carolina

airporter service kearnerville nc

leland wade jacksonville fl

polk county nc foreclosure

mini rate driving school in colorado

hobby store tyngsboro ma

american motors co danvers ma

pokrova hall parma ohio

neumann's hilltop nursery oh

einstein practice plan pa

westervelt new york

colorado raptor society

atv trailers for sale southern california

north carolina rules of appellate procedure

computers software florida

the summit school nyack ny

first lutheran church jamestown new york

pest control sayreville nj

deborah stahlsmith ma

campsites for sale california

mansfield ohio human resources

plant zone paraise ca 95969

man killed in boston ma

merchant liquors danvers ma

filomena sabino new bedford ma

dirt track in clermont county ohio

leo's automotive in colorado

dan heney douglas ma

newspaper in columbus ohio

mount rainier national pa

chemical plant burns in katy texas

foothills theatre new york

1031 amherst drive burbank ca

pennsylvania council of churches

church of the annunciation orlando fl

north carolina mls land listings

clearwater aquarium fl

jones of new york women suits

old threshers reunion denton nc

credit processing nw ohio

the mission in vacaville ca

nissley vineyards pennsylvania

california state prison lancaster california

recycling center in costa mesa california

house boats for in florida

coroc asbury park nj

dolphin retreat st augustine fl

bachman texas

pine grove cemetary templeton ma

jennifer hutchings cypress tx

north carolina laser eye surgeon

yorkshire insurance co ltd sweden

texas shaver

gas stations in conroe texas

drums ohio

harley davidson athens ohio

hotels in vail co colorado

california hourly wage laws

shows in bellefontaine oh

buzz latham new york

bahama ma ma

transmission plymouth voyager north carolina

venice villas venice dr venice fl

ira chudd ny

patricio munoz long beach ca

susan hua west springfield ma

ashville north carolina horse farms

fogelsville pa county

walmart richardson texas

industrial permit stormwater pennsylvania

jacksonville fl photographers meet up group

state guidelines culminating project pennsylvania

kaplin stewart meloff reiter stein nj

nigton tx

north carolina sports supplements

fun park in macedonia ohio

kohl's department stores wilkesboro nc

pennsylvania representatives senators

star drug pomona ca

housing rental in berea oh

johnson and johnson company new jersey

whitman hanson ma schools

st ann's catholic church north carolina

southern california swell forecast

store fixtures austin texas

luckys restaurant cleveland ohio

pictures of california gold rush

hydril co

cameron murray prisoner pennsylvania

new york staate map

saia motor freight ohio

houses for rent in streetsboro ohio

grant boundary map ventura county california

probate litigation in california

ohio bmv points for speeding

school closings ohio channel 2

perigrine falcon of pennsylvania

merritt's landscaping whiteville nc

tom fox conklin ny

elections in broome county new york

catepillar waco tx

new york acupuncture license office

nancy lavender azle tx

shasta county ca road conditions

house relastate in hillboro ohio

montgomery auction and ny

holmes county ohio treasurer

greeley colorado wade shoemaker

florida car registration cost going up

general jackson fayetteville north carolina

james emory hulett pvt co a

string and splinter high point nc

toyota dealer plant city fl

pennsylvania school of social work

appaloosa for sale new york

north carolina's economy

ma museums

read for literacy and toledo oh

dental office jobs in california

obama play new york 2009 broadway

pennsylvania name change

all star trophies awards medford ma

wholesale maternity clothes columbus oh

airlines aspen co

fire kills north carolina

full moon oyster bar clemmons nc

hamilton ny new year death

montecito coarsegold ca

pasadera custom homes monterey california

teaching positions in philadelphia pa

high risk obgyn doctors charlotte nc

raleigh nc nurse aide training

florida health insurance gov

restuarants in livermore ca

zipcode dayton ohio

delicuentes mas buscados en mexico