największa w Polsce koalicja mediatorów i negocjatorów - Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji - 25 lat doświadczeń
pliki_strony->loga

PIMiRK
Polski Instytut Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów

Polski Instytut Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów,  zwany dalej „Instytutem” jest ogólnopolską instytucją naukową – badawczą i dydaktyczną. Instytut działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Może przyjmować zlecanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

Cele Instytutu to:

a)       formułowanie i doskonalenie naukowych podstaw metod rozwiązywania konfliktów, w tym mediacji,

b)       prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce, doskonalenie narzędzi kształcenia specjalistów zajmujących się konfliktami,

c)       tworzenie warunków sprzyjających twórczej pracy i wzrostowi kwalifikacji (profesjonalizacji) mediatorów oraz specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem, zarządzaniem, rozwiązywaniem konfliktów,

d)       wspieranie i rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania dyskryminacji, nietolerancji, bezradności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 

Dla realizacji swoich celów Instytut może:

a)       wykorzystywać i popularyzować w kraju osiągnięcia polskiej i światowej nauki – upowszechniać wiedzę, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; opisywać oraz analizować techniki komunikacji interpersonalnej i negocjacji służących rozwiązywaniu konfliktów,

b)       inicjować i realizować interdyscyplinarne i porównawcze programy badawcze w obszarach:

o    bezpieczeństwa publicznego, dialogu społecznego i partycypacji obywatelskiej,

o    metod konstruktywnego i pokojowego zarządzania oraz rozwiązywania konfliktów,

o    metod i technik zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w specyficznych sferach życia społecznego – m.in. w oświacie, pomocy i polityce społecznej, konfliktach karnych, cywilnych, rodzinnych i nieletnich, w konfliktach lokalnych i sąsiedzkich, konfliktach w biznesie, sporcie i administracji publicznej, w strukturach i konfliktach pracowniczych,

c)       sporządzać niezależne ekspertyzy, analizy, badań i ocen dotyczących rozwoju dialogu społecznego, komunikacji społecznej, rozwiązywania konfliktów sporów zbiorowych, itp.,

d)       przygotowywać i doskonalić specjalistów (w tym kadrę naukową) zajmujących się problematyką konfliktów, m.in. poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz studiów podyplomowych.

e)       organizować konferencje, seminaria i sesje naukowe, odczyty i prelekcje,

f)        prowadzić działalność wydawniczą i popularyzatorską w zakresie rozwiązywania konfliktów

g)       gromadzić specjalistyczne publikacje i dokumentację naukową, prowadzić otwartą działalność biblioteczną w zakresie objętym działalnością Instytutu,

h)       prowadzić działalność uzupełniającą, m.in. w zakresie informacji naukowej, wynalazczości oraz ochrony własności intelektualnej,

i)         realizować inne zadania zgodne z celami Instytutu oraz celami Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.

CZŁONKOSTWO W INSTYTUCIE

Członkami Instytutu mogą być korzystający z pełni praw cywilnych i publicznych oraz niezależnie od obywatelstwa:

a)       pracownicy nauki i nauczyciele akademiccy, osoby ze stopniem lub tytułem naukowym,

b)       wybitni specjaliści w zakresie celów instytutu posiadający wyższe wykształcenie oraz predyspozycje do organizowania pracy naukowej i badawczej.

 

Członkowie Instytutu mają prawo

a) do korzystania z majątku i dorobku Instytutu,

b) korzystania z symboli i noszenia odznak przynależności do Instytutu,

c) swobodnego wypowiadania się w sprawach funkcjonowania Instytutu i kształtowania jego programu,

d) aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Instytut.

2. Członkowie Instytutu korzystają z czynnego i biernego prawa wyboru do Rady Naukowej Instytutu, dokonywanego podczas Plenarnego Spotkania Członków.

 

Członkowie Instytutu obowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów organizacyjnych i uchwał organów Instytutu,

b) przestrzegania kodeksu etycznego oraz reguł polubownego rozwiązywania sporów,

c) regularnego opłacania składek członkowskich, uchwalonych przez Kolegium Instytutu za zgodą Zarządu Głównego KSM.

 

Organami instytutu są: Plenarne Spotkanie Członków Instytutu, Rada Naukowa i Dyrektor oraz dwóch Zastępców Dyrektora – tworzących wspólnie Kolegium Instytutu. 

Plenarne Spotkanie Członków Instytutu, zwoływane jest przez Dyrektora Instytutu nie później niż 60 dni przed upływem 4-letniej kadencji ustępującej Rady Naukowej, dla dokonania nowego wyboru Rady Naukowej i jej Przewodniczącego

Kolegium Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, może powoływać i rozwiązywać komórki organizacyjne Instytutu odpowiadające jego przedmiotowi i zakresowi działania, m.in.:

a)       Zespół Ekspertów i Doradców – będący ciałem wspomagającym działania Dyrektora,

b)       Oddziały Instytutu – będące regionalnymi przedstawicielami i realizatorami zadań Instytutu,

c)       Biuro Finansowo-Administracyjne – zapewniające optymalne i profesjonalne standardy zarządzania organizacyjnego i finansowego Instytutu,

d)       Biuro Promocji i Informacji Publicznej – wypełniające zadania w zakresie rzecznictwa medialnego, promocji i budowania wizerunku Instytutu, serwisów informacyjnych,

e)       Zespół Platformy Cyfrowej – zapewniający obsługę i promocję internetową.

f)        Inne komórki do realizacji zadań instytutu.

Funkcjonowanie struktury reguluje Kolegium poprzez uchwalany przez niego regulamin organizacyjny.

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania i rozporządzenia finansowe lub majątkowe Instytutu, wymagają współdziałania dwóch członków Kolegium Instytutu lub innych upoważnionych przedstawicieli Instytutu.

 

RADA NAUKOWA INSTYTUTU

Rada Naukowa [zwana dalej „Radą”] jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu, programującym jego działalność oraz konstruującym długofalowe cele i strategie. Rada może być organem inicjującym i kierującym programami badawczymi Instytutu. Rada kieruje procesem wyboru spośród członków Instytutu Dyrektora zgodnie z § 29 niniejszego statutu, a po jego dokonaniu składa wniosek do Zarządu Głównego KSM o powołanie Dyrektora.

Rada działając w granicach odrębnych przepisów oraz posiadanych uprawnień może prowadzić aktywną działalność w obszarze rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej, w tym:

a)       przeprowadzać postępowania o nadanie tytułu naukowego - przewodów doktorskich i habilitacyjnych,

b)       występować z wnioskiem o nadanie tytułu profesora.

 

 

DYREKTOR ORAZ KOLEGIUM INSTYTUTU

Dyrektor oraz Kolegium kierują Instytutem i reprezentują go na zewnątrz.

Kolegium Instytutu składa się z Dyrektora oraz jego dwóch Zastępców – w tym ds. naukowych, Zastępca Dyrektora ds. naukowych powinien posiadać tytuł lub stopień naukowy.

 

Kolegium Instytutu:

a)       ustala plany działalności Instytutu, z uwzględnieniem stosownych uchwal Rany Naukowej,

b)       realizuje politykę kadrową,

c)       zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,

d)       podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Naukowej.

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE INSTYTUTU

1. Zespół Ekspertów i Doradców jest ciałem wspomagającym działania Dyrektora Instytutu poprzez udostępnianie danych dla działań i programów realizowanych przez Instytut

2. Biuro Finansowo-Administracyjne zapewnia optymalne i profesjonalne standardy zarządzania organizacyjnego i finansowego Instytutu. Zadania Biura Finansowo-Administracyjnego może pełnić instytucja finansowa Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów lub inny podmiot prawny, za zgodą Zarządu Głównego KSM.

3. Biuro Promocji i Informacji Publicznej wypełnia zadania w zakresie rzecznictwa medialnego, promocji i budowania wizerunku Instytutu, sporządzania i promowania serwisów informacyjnych. Biuro Promocji i Informacji Publicznej może utworzyć i prowadzić

a) bibliotekę oraz będącej źródłem danych i zapleczem merytorycznych dla badań i analiz Instytutu.

b) Zespół Platformy Cyfrowej – zapewniający obsługę i promocję internetową Instytutu.

 

kontakt: Dyrektor Instytutut - dr Dorota Czakon pimirk@mediacje.pl tel. 606 958-867

więcej o PIMiRK na facebook

program działańdo góry

hampden county ma

laurelton pa sawmill

john connor fort myers fl

dale tanner indio ca

rob gustin boynton beach fl

somerville nj male rocky

david olson sales co

bay hill high school ohio

north carolina waste trader

chemical blender ohio

new york hospital report card

wedding cakes in dunedin fl

adopt baby florida

easy street restaurant toledo oh

nostalgia drag racing ca

sushi denton texas

cameron at wood crest tallahassee fl

taco bell co

homes for sale poconos pa

texas roadhouse nc

state warning point florida statute

nj trivia

fox hollow in riverdale ca

flooding in delaware county ny

wilmington treatment center wilmington north carolina

3937 park blvd pinellas park fl

montgomery county oh water service

houseboat texas lake

narcotics anonymous albany ny

ca dmv teen driver

new york democrats panic

devildriver clouds over california mp3

elizabeth nj police school resource

realestate pennsylvania

cash family utica new york

ca antivirus cheapest price download

sharky's restaurant latrobe pa

pa drivers licens

saint peter and paul sandusky ohio

el paso county colorado property search

new car mansfield oh

prague cafe morrision co

barry's barbells columbus ohio

divenity of ministry training california

hud homes in ohio

donald p williams long beach ca

jasper co ind civil war vets

rockdale texas 1897

shelley's jewelry hendersonville nc

mckenney school in marysville california

all county fuel oil new jersey

marion rosen colorado

rebman bowling alley lorain ohio

americorp crestview fl

texas railroad commission reports

ca health care reform bill

florence rini chiropractor costa mesa california

stone throw bistro sanford fl

pamela short new jersey robert

the rug store san antonio tx

don leinweber engineer ohio

pennsylvania state election results

leominster ma fireworks

allied metals co johnson city tn

tent camping near boone north carolina

airporter service kearnerville nc

leland wade jacksonville fl

polk county nc foreclosure

mini rate driving school in colorado

hobby store tyngsboro ma

american motors co danvers ma

pokrova hall parma ohio

neumann's hilltop nursery oh

einstein practice plan pa

westervelt new york

colorado raptor society

atv trailers for sale southern california

north carolina rules of appellate procedure

computers software florida

the summit school nyack ny

first lutheran church jamestown new york

pest control sayreville nj

deborah stahlsmith ma

campsites for sale california

mansfield ohio human resources

plant zone paraise ca 95969

man killed in boston ma

merchant liquors danvers ma

filomena sabino new bedford ma

dirt track in clermont county ohio

leo's automotive in colorado

dan heney douglas ma

newspaper in columbus ohio

mount rainier national pa

chemical plant burns in katy texas

foothills theatre new york

1031 amherst drive burbank ca

pennsylvania council of churches

church of the annunciation orlando fl

north carolina mls land listings

clearwater aquarium fl

jones of new york women suits

old threshers reunion denton nc

credit processing nw ohio

the mission in vacaville ca

nissley vineyards pennsylvania

california state prison lancaster california

recycling center in costa mesa california

house boats for in florida

coroc asbury park nj

dolphin retreat st augustine fl

bachman texas

pine grove cemetary templeton ma

jennifer hutchings cypress tx

north carolina laser eye surgeon

yorkshire insurance co ltd sweden

texas shaver

gas stations in conroe texas

drums ohio

harley davidson athens ohio

hotels in vail co colorado

california hourly wage laws

shows in bellefontaine oh

buzz latham new york

bahama ma ma

transmission plymouth voyager north carolina

venice villas venice dr venice fl

ira chudd ny

patricio munoz long beach ca

susan hua west springfield ma

ashville north carolina horse farms

fogelsville pa county

walmart richardson texas

industrial permit stormwater pennsylvania

jacksonville fl photographers meet up group

state guidelines culminating project pennsylvania

kaplin stewart meloff reiter stein nj

nigton tx

north carolina sports supplements

fun park in macedonia ohio

kohl's department stores wilkesboro nc

pennsylvania representatives senators

star drug pomona ca

housing rental in berea oh

johnson and johnson company new jersey

whitman hanson ma schools

st ann's catholic church north carolina

southern california swell forecast

store fixtures austin texas

luckys restaurant cleveland ohio

pictures of california gold rush

hydril co

cameron murray prisoner pennsylvania

new york staate map

saia motor freight ohio

houses for rent in streetsboro ohio

grant boundary map ventura county california

probate litigation in california

ohio bmv points for speeding

school closings ohio channel 2

perigrine falcon of pennsylvania

merritt's landscaping whiteville nc

tom fox conklin ny

elections in broome county new york

catepillar waco tx

new york acupuncture license office

nancy lavender azle tx

shasta county ca road conditions

house relastate in hillboro ohio

montgomery auction and ny

holmes county ohio treasurer

greeley colorado wade shoemaker

florida car registration cost going up

general jackson fayetteville north carolina

james emory hulett pvt co a

string and splinter high point nc

toyota dealer plant city fl

pennsylvania school of social work

appaloosa for sale new york

north carolina's economy

ma museums

read for literacy and toledo oh

dental office jobs in california

obama play new york 2009 broadway

pennsylvania name change

all star trophies awards medford ma

wholesale maternity clothes columbus oh

airlines aspen co

fire kills north carolina

full moon oyster bar clemmons nc

hamilton ny new year death

montecito coarsegold ca

pasadera custom homes monterey california

teaching positions in philadelphia pa

high risk obgyn doctors charlotte nc

raleigh nc nurse aide training

florida health insurance gov

restuarants in livermore ca

zipcode dayton ohio

delicuentes mas buscados en mexico