największa w Polsce koalicja mediatorów i negocjatorów - Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji - 25 lat doświadczeń
pliki_strony->loga

* statut

POLSKI INSTYTUT MEDIACJI I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
podstawy prawne: § 4 pkt 1, 4 i 5; § 20 pkt 2 lit k); § 21 pkt 1; § 23 pkt 1 i 2 lit c) g) i ł) oraz pkt 3;
§ 44 pkt; § 45 pkt 1; § 47 pkt 1 i 2; § 48 pkt 1; § 49 pkt 1 statutu Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Polski Instytut Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów,  zwany dalej „Instytutem” jest ogólnopolską instytucją naukową – badawczą i dydaktyczną.

§ 2.1. Instytut został powołany na podstawie § 4 pkt 1 oraz § 44 pkt 1 statutu Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów [zwanego dalej w skrócie „KSM”], uchwałą Zarządu Głównego z dnia 30 września 2005 roku – jako jednostka organizacyjna KSM do prowadzenia wyodrębnionej działalności, w tym działalności gospodarczej.
2. Organem prowadzącym Instytutu jest Zarząd Główny KSM, który jednocześnie pełni wobec niego funkcję nadzorczą.

§ 3. Instytut może używać skrótu „PIMiRK”. Za zgodą Zarządu Głównego KSM może:
a)    używać własnych symboli, znaków, pieczęci i wzorów ozdobnych,
b)    ustanawiać specjalne dyplomy, odznaki, medale  i nagrody dla osób wyróżniających się szczególnym dorobkiem w jego działalności.

§ 4.1. Instytut z chwilą wpisania do krajowego rejestru sądowego może korzystać z odrębnej osobowości prawnej. W takim przypadku Instytut odpowiada w całości za swoje zobowiązania.
2. Instytut na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych, a w szczególności art. 12a ustawy, może przyjmować powierzenie do wykonywania w sposób ciągły zadań określonych w ustawie.
3. Instytut działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Może przyjmować zlecanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
4. Instytut może prowadzić odrębną działalność gospodarczą.


ROZDZIAŁ II. CELE
I PROGRAM INSTYTUTU

§ 5. Cele Instytutu to:
a)    formułowanie i doskonalenie naukowych podstaw metod rozwiązywania konfliktów, w tym mediacji,
b)    prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce, doskonalenie narzędzi kształcenia specjalistów zajmujących się konfliktami,
c)    tworzenie warunków sprzyjających twórczej pracy i wzrostowi kwalifikacji (profesjonalizacji) mediatorów oraz specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem, zarządzaniem, rozwiązywaniem konfliktów,
d)    wspieranie i rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania dyskryminacji, nietolerancji, bezradności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

§ 6. Dla realizacji swoich celów Instytut może:
a)    wykorzystywać i popularyzować w kraju osiągnięcia polskiej i światowej nauki – upowszechniać wiedzę, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; opisywać oraz analizować techniki komunikacji interpersonalnej i negocjacji służących rozwiązywaniu konfliktów,
b)    inicjować i realizować interdyscyplinarne i porównawcze programy badawcze w obszarach:
o    bezpieczeństwa publicznego, dialogu społecznego i partycypacji obywatelskiej,
o    metod konstruktywnego i pokojowego zarządzania oraz rozwiązywania konfliktów,
o    metod i technik zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w specyficznych sferach życia społecznego – m.in. w oświacie, pomocy i polityce społecznej, konfliktach karnych, cywilnych, rodzinnych i nieletnich, w konfliktach lokalnych i sąsiedzkich, konfliktach w biznesie, sporcie i administracji publicznej, w strukturach i konfliktach pracowniczych,
c)    sporządzać niezależne ekspertyzy, analizy, badań i ocen dotyczących rozwoju dialogu społecznego, komunikacji społecznej, rozwiązywania konfliktów sporów zbiorowych, itp.,
d)    przygotowywać i doskonalić specjalistów (w tym kadrę naukową) zajmujących się problematyką konfliktów, m.in. poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz studiów podyplomowych.
e)    organizować konferencje, seminaria i sesje naukowe, odczyty i prelekcje,
f)    prowadzić działalność wydawniczą i popularyzatorską w zakresie rozwiązywania konfliktów
g)    gromadzić specjalistyczne publikacje i dokumentację naukową, prowadzić otwartą działalność biblioteczną w zakresie objętym działalnością Instytutu,
h)    prowadzić działalność uzupełniającą, m.in. w zakresie informacji naukowej, wynalazczości oraz ochrony własności intelektualnej,
i)    realizować inne zadania zgodne z celami Instytutu oraz celami Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.


ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOSTWO W INSTYTUCIE

§ 7. Członkami Instytutu mogą być korzystający z pełni praw cywilnych i publicznych oraz niezależnie od obywatelstwa:
a)    pracownicy nauki i nauczyciele akademiccy, osoby ze stopniem lub tytułem naukowym,
b)    wybitni specjaliści w zakresie celów instytutu posiadający wyższe wykształcenie oraz predyspozycje do organizowania pracy naukowej i badawczej.

§ 8. Członkostwo w Instytucie nie wymaga członkostwa w Krajowym Stowarzyszeniu Mediatorów. W takim przypadku członkowie Instytutu korzystają ze statusu członka wspierającego KSM, określonego w §§ 11 i 21 jego statutu.

§ 9.1. W sprawie przyjęcia lub wykluczenia ze składu członków Instytutu uchwałę najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej (bądź odpowiedniego wniosku) podejmuje Kolegium Instytutu, kierując się rekomendacjami i opiniami co najmniej dwóch członków Instytutu.
2. W przypadku utraty zdolności do czynności prawnych bądź utraty praw cywilnych lub publicznych członkostwo w Instytucie lub członkostwo w organach Instytutu ustaje automatycznie.

§ 10.1. Członkowie Instytutu mają prawo
a) do korzystania z majątku i dorobku Instytutu,
b) korzystania z symboli i noszenia odznak przynależności do Instytutu,
c) swobodnego wypowiadania się w sprawach funkcjonowania Instytutu i kształtowania jego programu,
d) aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Instytut.
2. Członkowie Instytutu korzystają z czynnego i biernego prawa wyboru do Rady Naukowej Instytutu, dokonywanego podczas Plenarnego Spotkania Członków.

§ 11.1. Członkowie Instytutu powinni realizować własne programy w ramach Instytutu.
2. Członkowie Instytutu obowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów organizacyjnych i uchwał organów Instytutu,
b) przestrzegania kodeksu etycznego Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów oraz reguł polubownego rozwiązywania sporów,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, uchwalonych przez Kolegium Instytutu za zgodą Zarządu Głównego KSM.


ROZDZIAŁ IV. STRUKTURA,
MAJĄTEK I FUNDUSZE INSTYTUTU

§ 12. Organami instytutu są:
1. Plenarne Spotkanie Członków Instytutu.
2. Rada Naukowa
3. Dyrektor oraz dwóch Zastępców Dyrektora – tworzących wspólnie Kolegium Instytutu.

§ 13.1. Plenarne Spotkanie Członków Instytutu, zwoływane jest przez Dyrektora Instytutu nie później niż 60 dni przed upływem 4-letniej kadencji ustępującej Rady Naukowej, dla dokonania nowego wyboru Rady Naukowej i jej Przewodniczącego.
2. Plenarne Spotkanie Członków Instytutu z własnej inicjatywy może uchwalać opinie i propozycje dla pozostałych organów Instytutu oraz Zarządu Głównego KSM

§ 14.1. Kolegium Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, może powoływać i rozwiązywać komórki organizacyjne Instytutu odpowiadające jego przedmiotowi i zakresowi działania, m.in.:
a)    Zespół Ekspertów i Doradców – będący ciałem wspomagającym działania Dyrektora,
b)    Oddziały Instytutu – będące regionalnymi przedstawicielami i realizatorami zadań Instytutu,
c)    Biuro Finansowo-Administracyjne – zapewniające optymalne i profesjonalne standardy zarządzania organizacyjnego i finansowego Instytutu,
d)    Biuro Promocji i Informacji Publicznej – wypełniające zadania w zakresie rzecznictwa medialnego, promocji i budowania wizerunku Instytutu, serwisów informacyjnych,
e)    Zespół Platformy Cyfrowej – zapewniający obsługę i promocję internetową.
f)    Inne komórki do realizacji zadań instytutu.
2. Funkcjonowanie struktury komórek organizacyjnych oraz zasady zatrudniania osób (w tym w ramach stosunku pracy płatnej oraz wolontariatu) reguluje Kolegium poprzez uchwalany przez niego regulamin organizacyjny.

§ 15.1. Wykluczone .jest łączenie funkcji w organach Instytutu.

§ 16. Członkowie organów statutowych i komórek organizacyjnych Instytutu, zatrudnieni poza Instytutem, są obowiązani do zachowania tajemnicy informacji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 17. Wobec majątku i funduszy Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy statutu Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, w tym  §§ 45, 47 i 48.

§ 18. 1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania i rozporządzenia finansowe lub majątkowe Instytutu, wymagają współdziałania dwóch członków Kolegium Instytutu lub innych upoważnionych przedstawicieli Instytutu.


ROZDZIAŁ IV.1.
RADA NAUKOWA INSTYTUTU

§ 19.1. Rada Naukowa [zwana dalej „Radą”] jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu, programującym jego działalność oraz konstruującym długofalowe cele i strategie.
2. Rada, może być organem inicjującym i kierującym programami badawczymi Instytutu.
3. Rada kieruje procesem wyboru spośród członków Instytutu Dyrektora zgodnie z § 29 niniejszego statutu, a po jego dokonaniu składa wniosek do Zarządu Głównego KSM o powołanie Dyrektora.

§ 20.1. W skład Rady wchodzi 5-11 członków powoływanych na wniosek Kolegium Instytutu przez Zarząd Główny KSM na okres 4 lat spośród pracowników naukowych oraz ekspertów wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy i praktycznym dorobkiem w zakresie celów i programu Instytutu określonych w rozdziale II niniejszego statutu.
2. Wybory członków Rady Naukowej Instytutu dokonywane są drogą głosowania tajnego podczas Plenarnego Spotkania Członków Instytutu, w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych, większością 1/2 głosów.
3. W przypadku braku quorum podczas Plenarnego Spotkania Członków Instytutu, głosowania oraz decyzje podejmowane są w drugim terminie odbywającym się nie wcześniej niż 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu. W takim przypadku wymagana jest zwykła większość głosów spośród obecnych uprawnionych członków Instytutu.
4. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub utraty zdolności do czynności prawnych członka Rady Naukowej w okresie kadencji, nowymi członkami zostają osoby, które w wyborach na ostatnim Plenarnym Spotkaniu Członków Instytutu uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

§ 21.1. Rada Naukowa wybiera w głosowaniu tajnym spośród swojego grona Przewodniczącego
- posiadającego co najmniej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 1-2 Zastępców.
2. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej tworzą Prezydium Rady, które odpowiada za organizację pracy Rady.
3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. W posiedzeniach Rady Naukowej bierze udział przedstawiciel Kolegium Dyrektorów..

§ 22.1 Rada przedkłada Dyrektorowi Instytutu swoje stanowiska, opinie i projekty w zakresie celów, zadań i programu Instytutu, w szczególności przedstawia:
a)    propozycje perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
b)    opinie kierunkowe w sprawie planów tematycznych i finansowych Instytutu,
c)    opinie w sprawie stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi.
2. Rada 

występować z wnioskami do Zarządu Głównego KSM, jako organu sprawującego nadzór nad Instytutem, w tym o powołanie lub odwołanie Dyrektora lub zastępców Dyrektora.

§ 23. Rada może również przedstawiać swoje stanowiska, opinie i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej Instytutu, w tym m.in.:
a)    przedstawiać opinie w sprawie powoływania i rozwiązywania komórek organizacyjnych Instytutu zgodnie § 14.1 niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego,
b)    przedstawiać opinie dotyczące rocznego sprawozdania Dyrektora Instytutu,
c)    przedstawiać Dyrektorowi opinie dotyczące kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników naukowych oraz dokonywać okresowej oceny dorobku naukowego tych osób.

§ 24. Rada działając w granicach odrębnych przepisów oraz posiadanych uprawnień może prowadzić aktywną działalność w obszarze rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej, w tym:
a)    przeprowadzać postępowania o nadanie tytułu naukowego - przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
b)    występować z wnioskiem o nadanie tytułu profesora.


ROZDZIAŁ IV.2. DYREKTOR
ORAZ KOLEGIUM INSTYTUTU

§ 25.1. Dyrektor oraz Kolegium kierują Instytutem i reprezentują go na zewnątrz.

§ 26.1. Kolegium Instytutu składa się z Dyrektora oraz jego dwóch Zastępców – w tym ds. naukowych.
2. Zastępca Dyrektora ds. naukowych powinien posiadać tytuł lub stopień naukowy.
3. Kolegium działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu organizacyjnego, który określa
a)    podział zadań wewnątrz Kolegium,
b)    funkcjonowanie struktury komórek organizacyjnych,
c)    oraz zasady zatrudniania osób (w tym w ramach stosunku pracy płatnej oraz wolontariatu).
4. Zastępcy Dyrektora koordynują realizację części jego uprawnień w ramach podziału zadań wewnątrz Kolegium Instytutu, jak również wypełniają obowiązki Dyrektora podczas jego nieobecności (w granicach posiadanych pełnomocnictw).
5. Dyrektor składa Radzie Naukowej i Zarządowi Głównemu KSM do 31 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie z działania Instytutu w minionym roku. Sprawozdanie powinno być publikowane i udostępniane członkom Instytutu oraz innych zainteresowanym osobom i instytucjom.

§ 27. Kolegium Instytutu:
a)    ustala plany działalności Instytutu, z uwzględnieniem stosownych uchwal Rany Naukowej,
b)    realizuje politykę kadrową,
c)    zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
d)    podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Naukowej.

§ 28. Decyzje o charakterze rozporządzającym i zobowiązującym podejmowane są przez co najmniej dwóch przedstawicieli Kolegium Instytutu.

§ 29.1. Wyboru Dyrektora Instytutu dokonuje nowopowołana Rada Naukowa Instytutu w drodze konkursu. W tym celu, w ciągu 10 dni od swojego powołania Rada ogłasza warunki konkursu na Dyrektora oraz wybiera 3-5 osobową komisję z udziałem przedstawiciela Zarządu Głównego KSM, na czele której staje Przewodniczący Rady Naukowej.
2. Zarząd Główny KSM uwzględniając wyniki konkursu powołuje Dyrektora na 4 letnią kadencję.
3. Zarząd Główny, o ile nie zaistnieją okoliczności przewidziane w § 34.1.niniejszego statutu, na pisemny wniosek Dyrektora Instytutu - powołuje jego Zastępców.
4. Zarząd Główny, w obecności członków Rady Naukowej Instytutu, odbiera od Dyrektora oraz jego Zastępców zobowiązanie przestrzegania statutu KSM i statutu Instytutu, kodeksu etycznego KSM, jak również działania na rzecz porozumienia i dialogu społecznego w Polsce.

§ 30. 1. Dyrektor Instytutu jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Instytucie, w tym powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych Instytutu.
2. W sprawach zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Instytutu oraz Zastępów decyduje Zarząd Główny KSM.


ROZDZIAŁ IV.3. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE INSTYTUTU

§ 31. Zespół Ekspertów i Doradców jest ciałem wspomagającym działania Dyrektora Instytutu poprzez udostępnianie danych dla działań i programów realizowanych przez Instytut

§ 32.1. Biuro Finansowo-Administracyjne zapewnia optymalne i profesjonalne standardy zarządzania organizacyjnego i finansowego Instytutu.
2. Zadania Biura Finansowo-Administracyjnego może pełnić instytucja finansowa Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów lub inny podmiot prawny, za zgodą Zarządu Głównego KSM.

§ 33.1 Biuro Promocji i Informacji Publicznej wypełnia zadania w zakresie rzecznictwa medialnego, promocji i budowania wizerunku Instytutu, sporządzania i promowania serwisów informacyjnych.
2. Biuro Promocji i Informacji Publicznej może utworzyć i prowadzić
a) bibliotekę oraz będącej źródłem danych i zapleczem merytorycznych dla badań i analiz Instytutu.
b) Zespół Platformy Cyfrowej – zapewniający obsługę i promocję internetową Instytutu.


ROZDZIAŁ V.
NADZÓR NAD INSTYTUTEM
I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

§ 34.1.Wszelkie decyzje personalne w ramach funkcji nadzorczej, mogą być podejmowane przez Zarząd Główny KSM wyłącznie w związku z rażących naruszeniem statutu Instytutu lub statutu Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, bądź w przypadku ustania pełnienia funkcji na mocy § 9 pkt 2 niniejszego statutu.
2. Na czas braku Rady Naukowej jej funkcje realizuje Zarząd Główny KSM.

§ 35. Spory i odwołania wewnątrz Instytutu, których rozstrzyganie nie zostało wystarczająco uregulowane w niniejszym statucie, a w szczególności sprawy członkowskie rozpatruje Sąd Koleżeński KSM, stosując reguły §§ 30 i 31 statutu KSM, z wyłączeniem uprawnień  § 44 pkt 4 statutu KSM zastrzeżonych dla Krajowego Zjazdu KSM.
___________________________

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW

STATUT
uchwalony na spotkaniu założycielskim w dniu 23 czerwca 2004 roku
uwzględniający poprawki na podstawie postanowienia sądu z 10 stycznia 2005 roku wniesione 22 stycznia 2005 roku

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, zwane dalej "stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób zajmujących się działaniami z zakresu pokojowego rozwiązywania konfliktów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji i komunikacji społecznej) oraz innych osób zainteresowanych wspieraniem tych działań.

§ 2. 1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
4. Biuro Zarządu Stowarzyszenia może być w innym mieście na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4. 1. Stowarzyszenie może powoływać: oddziały regionalne, sekcje, koła i jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, w tym działalności gospodarczej – zwane dalej jednostkami stowarzyszenia (np. ośrodki mediacyjne).
2. Uchwała o powołaniu Oddziału Regionalnego powinna uwzględniać podział administracyjny kraju i powinna określać:
a) siedzibę oddziału reprezentującego określony region,
b) nazwę i zasięg działania oddziału - tj. "region ..."
3. Uchwała o powołaniu koła powinna określać: nazwę (fakultatywnie) oraz siedzibę koła.
4. Oddziały regionalne, koła i jednostki stowarzyszenia, mogą - na podstawie decyzji i wyrażonej zgody Zarządu Głównego oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - korzystać z odrębnej osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów regionalnych, kół i jednostek organizacyjnych posiadających odrębną osobowość prawną.

§ 5. 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach.
2. Oddziały regionalne Stowarzyszenia posiadające odrębną osobowość prawną mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych ze Stowarzyszeniem celach działania.

§ 6. 1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci i innych symboli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Za zasługi w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może nadawać odznaki honorowe, medale i nagrody.
3. Stowarzyszenie może wydawać certyfikaty potwierdzające kwalifikacje mediatora - osobom, które wypełniają wymagania określone stosownymi przepisami państwowymi dotyczącymi mediacji - w tym rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości, jak również wewnętrznymi standardami określonymi przez Stowarzyszenie - a gwarantującymi najwyższą jakość wypełniania zadań mediatora.
 
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 7. Celem Stowarzyszenia jest promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji, dialogu i komunikacji społecznej, umacniania praw człowieka.

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) podnoszenie świadomości społecznej (edukowanie i informowanie) w zakresie zarządzania konfliktami, polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej,
b) kształcenie kadry profesjonalnej; w szczególności organizowanie i wspieranie: szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, akcji informacyjnych, kampanii społecznych, itp.,
c) tworzenie, prowadzenie lub wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych,
d) uzyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia m.in. poprzez występowanie o zlecanie zadań, dotacje, prowadzenie działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej,
e) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, w tym prowadzenie portali internetowych,
f) oferowanie usług mediacyjnych oraz innych usług służących rozwojowi komunikacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego,
g) współpracę krajową i międzynarodową, a w szczególności między partnerami krajów Unii Europejskiej i krajów aspirujących,
h) inne działania określone w programie działania stowarzyszenia, zgodne z jego celami.

§ 9. Stowarzyszenie może udzielać pomocy doraźnej osobom oraz organizacjom zajmującym się wspieraniem i prowadzeniem działań będących w obszarze celów Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 10. 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba:
a) korzystająca z pełni praw cywilnych i publicznych,
b) legitymująca się dyplomem ukończenia co najmniej podstawowego (24-godzinnego) szkolenia z zakresu mediacji prowadzonego przez instytucję cieszącą się zaufaniem społecznym,
c) posiadająca pisemne rekomendacje co najmniej dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia,
d) posiadająca umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, przy czym członkiem zwyczajnym może być jedynie osoba na stałe lub okresowo przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych.
a) członkiem zwyczajnym może osoba fizyczna powyżej 18 roku życia zajmująca się działaniami lub zainteresowana wspieraniem działań służących realizacji celów Stowarzyszenia,
b) członkiem wspierającym może być osoba fizyczna powyżej 16 roku życia lub osoba prawna, która popiera materialnie, rzeczowo lub w formie wolontariatu realizację celów Stowarzyszenia,
c) członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje i wyklucza Zarząd Główny, lub Zarząd Regionalny Stowarzyszenia - o ile Zarząd Główny udzieli takiego pełnomocnictwa.
3. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia korzystają z praw i wykonują obowiązki członkowskie przez swoich przedstawicieli.
4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.

§ 12. 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) do korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia,
b) korzystania z symboli i noszenia odznak przynależności do Stowarzyszenia.
c) swobodnego wypowiadania się w sprawach funkcjonowania Stowarzyszenia i kształtowania jego programu,
d) aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym.

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) przestrzegania kodeksu etycznego stowarzyszenia oraz reguł polubownego rozwiązywania sporów,
c) w przypadku członków zwyczajnych - regularnego opłacania składek członkowskich,

§ 14. 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
a) utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Głównego,
c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Zarząd Główny Stowarzyszenia może również wykluczyć członka Stowarzyszenia w związku z zaleganiem z płaceniem składek przez okres ponad 2 lata. W takim przypadku osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej - w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 15. 1. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:
 1) Krajowy Zjazd,
 2) Zarząd Główny i Prezes,
 3) Komisja Rewizyjna,
 4) Sąd Koleżeński.
2. Władzami regionalnymi Stowarzyszenia są:
 1) Zjazd Regionalny,
 2) Zarząd Regionalny i Prezes Oddziału,
3. Władzą Koła Stowarzyszenia są: Zarząd i Przewodniczący Koła podlegający Zarządowi Regionalnemu.
4. Władzą Sekcji Stowarzyszenia są: Zarząd i Przewodniczący Sekcji podlegający Zarządowi Głównemu.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Zarząd Główny i Prezes, z zastrzeżeniem uprawnień Krajowego Zjazdu.
6. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz przez władze regionalne oraz władze kół i sekcji, następuje w granicach ich jurysdykcji i działalności terytorialnej. Sposoby tej reprezentacji nie mogą stać w sprzeczności ze stanowiskami, decyzjami, uchwałami i opiniami władz krajowych.
7. Zarząd Główny może w drodze uchwały uregulować granice reprezentacji na zewnątrz przez władze regionalne oraz władze kół i sekcji, szczególnie w sytuacji ochrony dóbr, przeciwdziałania  konfliktom i spójności działania stowarzyszenia.

§ 16. 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia może tworzyć Oddziały (regionalne) oraz Sekcje, określając jednocześnie ich zasięg oraz zakres działania. Decyzje w tej sprawie powinny być zatwierdzone na najbliższym Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia.
2. Wnioski w sprawie zawieszenia lub likwidacji Oddziału lub Sekcji rozpatruje Krajowy Zjazd.
3. Warunkiem funkcjonowania Oddziału lub Sekcji jest członkostwo co najmniej 10 członków zwyczajnych.

§ 17. 1. Koła Stowarzyszenia są powoływane i rozwiązywane przez Zarządy Regionalne działające w granicach ich uprawnień.
2. Do utworzenia koła wymagana jest liczba co najmniej 3 członków zwyczajnych.
3. Nad prawidłowością działania koła pieczę sprawuje Komisja Rewizyjna.

V. KADENCYJNOŚĆ. QUORUM.
REGUŁY UCHWAŁODAWCZE I WYBORCZE

§ 18. 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Uchwały wszystkich władz, z zastrzeżeniem § 19 pkt 2 i § 49 pkt 1, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Zmiany w statucie uchwala Krajowy Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19. 1. Wykluczone jest łączenie funkcji w organach zarządzających i nadzorczych. Wszystkie wybory władz stowarzyszenia dokonywane są drogą głosowania tajnego w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych, większością 1/2 głosów.
2. W przypadku braku quorum podczas Zjazdów, głosowania oraz decyzje podejmowane są w drugim terminie odbywającym się nie wcześniej niż 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu. W takim przypadku wymagana jest zwykła większość głosów spośród obecnych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub utraty zdolności do czynności prawnych członka lub członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu Regionalnego w okresie kadencji, nowymi członkami zostają osoby, które w wyborach na ostatnim Zjeździe uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
4. Z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub utraty zdolności do czynności prawnych ze składu Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu Regionalnego kolejnej osoby, co powodowałoby konieczność zmiany w trakcie kadencji powyżej 1/2 stanu tych ciał statutowych, lub braku możliwości dokonania wyboru nowych członków z powodu braku kandydatów bądź braku jego/ich zgody, zwoływany jest odpowiednio: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd lub Zjazd Regionalny, który dokonuje wyboru organu w którym nastąpiły zmiany.

VI. WŁADZE KRAJOWE.

A. KRAJOWY ZJAZD.

§ 20. 1. Krajowy Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do zadań Krajowego Zjazdu należą:
b) ustalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
d) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
e) wybór prezesa Zarządu Głównego oraz 4-10 członków Zarządu Głównego,
f) wybór 3-7 członków Komisji Rewizyjnej,
g) wybór 3-5 członków Sądu Koleżeńskiego,
h) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
i) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian, oraz kodeksu etycznego Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczania jego majątku,
k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego, w tym również rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Zarządem Głównym a Zarządami jednostek stowarzyszenia,
l) podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia lub likwidacji Oddziału Stowarzyszenia.
3. Krajowy Zjazd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem, działając przy tym w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 21. 1. W Krajowym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.
2. W przypadku gdy liczba członków stowarzyszenia przekroczy 150 osób, w Krajowym Zjeździe uczestniczą: delegaci wybierani na Zjazdach Regionalnych, a także z głosem doradczym członkowie władz krajowych, Przewodniczący Zarządów Regionalnych, Kół i Sekcji Stowarzyszenia - o ile nie są delegatami. W takim przypadku ordynację wyborczą uchwala Zarząd Główny zachowując zasadę, że liczba delegatów wybieranych przez poszczególne oddziały powinna być proporcjonalna do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie działania poszczególnych oddziałów. Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.
3. W przypadku gdyby w stowarzyszeniu nie działał żaden oddział regionalny, uprawnionymi do udziału w zjeździe z głosem decydującym są wszyscy członkowie stowarzyszenia.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów oraz członków władz Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Krajowego Zjazdu.

§ 22. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/2  liczby Zarządów Regionalnych.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwołany przez Zarząd Główny w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

B. ZARZĄD GŁÓWNY I PREZES.

§ 23. 1. Zarząd Główny i Prezes są najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami. Prezes stoi na czele Zarządu Głównego i kieruje jego pracami.
2. Do zadań Zarządu Głównego należą:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz wypełnianie uprawnień określonych § 15 pkt 7.
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z jego statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu,
c) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych aktów - nie zastrzeżonych dla Krajowego Zjazdu - regulujących działalność Stowarzyszenia,
d) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
e) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, w tym przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, o których mowa w § 5, jak również delegowania przedstawicieli Stowarzyszenia w tych organizacjach i kandydatów do ich władz,
g) tworzenie Oddziałów regionalnych oraz podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody na odrębną działalność gospodarczą Kół i jednostek stowarzyszenia o których mowa w § 4 pkt 4,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji, orzeczeń i opinii Zarządów Regionalnych,
i) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu uchwał Zarządów Regionalnych,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) przygotowywanie dokumentów na Krajowy Zjazd,
l) podejmowanie decyzji w sprawie pomocy doraźnej o której mowa w § 9 niniejszego statutu,
ł) powoływanie i odwoływanie Zarządów i dyrektorów jednostek stowarzyszenia o których mowa w § 44; pełnienie wobec nich funkcji nadzorczych.
3. Dla realizacji swoich zadań Zarząd Główny może utworzyć biuro oraz dyrektora biura, jak również może powoływać zespoły robocze oraz zespoły ekspertów składające się również z osób spoza jego składu.

§ 24. 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa, z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 25. 1. Zarząd Główny składa się z 5-11 członków, w tym Prezesa który kieruje jego pracami.
2. Zarząd Główny wybiera i odwołuje ze swojego składu Sekretarza Zarządu i Skarbnika.
3. Zarząd Główny na wniosek Prezesa może powołać lub odwołać ze swojego składu Wiceprezesa.
4. Kwestie zmian w składzie Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji reguluje § 19 pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

§ 26. 1. Zarząd Główny prowadzi listę certyfikowanych mediatorów.
2. Zasady potwierdzania kwalifikacji mediatorów zgodnych z wymogami § 6 pkt 3 niniejszego statutu określa Krajowy Zjazd.

§ 27. 1. Do zadań Prezesa należą w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, spójnie z działalnością Zarządu Głównego oraz w granicach uprawnień określonych w § 23.
b) kierowanie pracami Stowarzyszenia i Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego i Krajowego Zjazdu.
3. Prezes jest kierownikiem zakładu pracy wobec osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, z wyłączeniem osób zatrudnianych przez oddziały i koła posiadające osobowość prawną.
4. O ile Zarząd Główny nie postanowi inaczej Prezes zobowiązany jest do przygotowywania do akceptacji Zarządu projektów planów i budżetu Stowarzyszenia oraz sprawozdań z ich wykonania.

C. KOMISJA REWIZYJNA.

§ 28. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia (w tym również oddziałów i kół posiadających osobowość prawną) ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i programem działania,
b) występowanie do Zarządu Głównego i Zarządów Regionalnych z wnioskami oraz opiniami wynikającymi z ustaleń kontroli, lub dotyczącymi projektu planów i budżetu,
c) występowanie na Krajowym Zjeździe oraz Zjazdach Regionalnych z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego oraz Zarządu Regionalnego.
3. Dla realizacji swoich zadań Komisja Rewizyjna może powoływać zespoły robocze składające się również z osób spoza jej składu.
4. Szczegółowy sposób działalności Komisji Rewizyjnej określa uchwalany przez nią regulamin.
5. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz Zarządów Regionalnych.

§ 29. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków - wybranych na Krajowym Zjeździe.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Kwestie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji reguluje §19. pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI.

§ 30. 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Stowarzyszenia dotyczące:
a) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) naruszania kodeksu etycznego Stowarzyszenia,
d) konfliktów między członkami związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
2. Szczegółowy sposób działalności Sądu Koleżeńskiego określa uchwalany przez niego regulamin, zapewniający stronom postępowania należne im uprawnienia zagwarantowane w państwie demokratycznym.

§ 31. 1. Sąd Koleżeński po odbyciu stosownego postępowania, może w stosunku do osoby lub osób których to dotyczy:
a) udzielić upomnienia lub nagany,
b) zawiesić w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku,
c) wykluczyć ze Stowarzyszenia.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia do Krajowego Zjazdu. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Zarządu Głównego, który przed rozpatrzeniem dołącza na piśmie swoje stanowisko w sprawie.
3. W szczególnie istotnych dla Stowarzyszenia sprawach wymagających pilnego działania może być zwołany Nadzwyczajny Krajowy Zjazd.

§ 32. 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Kwestie zmian w składzie Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji reguluje § 19. pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

VII. WŁADZE REGIONALNE (władze oddziałów).

A. ZJAZD REGIONALNY.

§ 33. 1. Zjazd Regionalny jest najwyższą władzą regionalną.
2. Do zadań Zjazdu Regionalnego należą:
a) ustalanie kierunków działalności oddziału,
b) rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności Zarządu Regionalnego,
c) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Regionalnemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Zarządu Regionalnego, w tym Prezesa,
e) formułowanie wniosków, postulatów i opinii do Zarządu Głównego Stowarzyszenia jak również innych instytucji,
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji, orzeczeń i opinii Zarządów Kół Stowarzyszenia,
a) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu - uchwał Zarządów Kół,
g) wybór delegatów na Krajowy Zjazd o ile liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 osób.

§ 34. 1. W Zjeździe Regionalnym biorą udział z głosem decydującym członkowie stowarzyszenia z obszaru działania oddziału, w tym członkowie władz kół.
2. W Zjeździe Regionalnym uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele władz krajowych.
3. Zarząd Regionalny zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Regionalnego co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

§ 35. 1. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny zwołuje Zarząd Regionalny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Zarządu Głównego,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów kół działających na terenie danego oddziału.
2. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny powinien być zwołany przez Zarząd Regionalny w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku
4. Zarząd Regionalny zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Regionalnego co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

B. ZARZĄD REGIONALNY I PREZES ODDZIAŁU.

§ 36. 1. Zarząd Regionalny i Prezes Oddziału są najwyższą władzą regionalną Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami Regionalnymi. Prezes Oddziału stoi na czele Zarządu Regionalnego i kieruje jego pracami.
2. Do zadań Zarządu Regionalnego należą:
a) reprezentowanie oddziału na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i 7 niniejszego statutu.
b) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu oddziału,
d) opracowywanie projektów planu działalności, budżetu oraz przedstawianie ich Zarządowi Głównemu,
e) uchwalanie budżetu oddziału oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
f) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału,
g) opiniowanie wniosków kół Stowarzyszenia w sprawie wyrażenie zgody na ich odrębną osobowość prawną,
h) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie kół podległych Zarządowi Regionalnemu oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności; w razie zawieszenia Zarządu Koła Zarząd Regionalny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez zebranie członków koła,
i) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu - uchwał Zarządów Kół,
j) przygotowywanie sprawozdań na Zjazd Regionalny.

§ 37. 1. Posiedzenia Zarządu Regionalnego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku i zwoływane są przez prezesa lub wyznaczonego członka zarządu oddziału.
2. Przedstawiciele władz krajowych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Regionalnego z głosem doradczym.
3. W przypadkach gdy Zarząd Regionalny w sposób rażący i celowy narusza statut Stowarzyszenia lub powszechnie obowiązujące prawo, lub naraża Stowarzyszenie na znaczne straty materialne Zarząd Główny - po wcześniejszym wezwaniu do zaniechania tych działań - może go zawiesić lub odwołać. W takim przypadku Zarząd korzysta z opinii i orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej. W przypadku odmiennej od Zarządu opinii obydwóch tych ciał, Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd.
4. W razie zawieszenia lub odwołania Zarządu Regionalnego, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez Zjazd Regionalny lub ustania przyczyn zawieszenia.

§ 38. 1. Zarząd Regionalny składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa Oddziału który kieruje go pracami.
2. Zarząd Regionalny oraz Prezes Oddziału są wybierani przez Zjazd Regionalny.
3. Kwestie zmian w składzie Zarządu Regionalnego w trakcie trwania kadencji reguluje § 19. pkt 3 i 4 niniejszego statutu.

§ 39. 1. Prezes Oddziału reprezentuje Stowarzyszenie na swoim terenie działania, spójnie z działalnością Zarządu Regionalnego oraz w granicach uprawnień określonych w § 36 pkt 2,
z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i 7 niniejszego statutu.
2. Do zadań Prezesa należą w szczególności:
a) kierowanie pracami Stowarzyszenia i Zarządu Regionalnego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Regionalny,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami władz krajowych i regionalnych.
3. O ile Oddział Stowarzyszenia posiada osobowość prawną Prezes Oddziału jest kierownikiem zakładu pracy wobec zatrudnionych osób.
4. O ile Zarząd Regionalny nie postanowi inaczej Prezes zobowiązany jest do przygotowywania do akceptacji Zarządu projektów planów i budżetu Oddziału oraz sprawozdań z ich wykonania.

VIII. KOŁA I SEKCJE STOWARZYSZENIA.

§ 40. 1. Koło Stowarzyszenia jest lokalną wspólnotą członków Stowarzyszenia, którzy podejmują wspólną pracę na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Koło jest powoływane przez Zarząd Regionalny na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.
3. Koło Stowarzyszenia po roku swojej działalności, na podstawie wniosku Zarządu Regionalnego, uchwały Zarządu Głównego oraz wpisu do krajowego rejestru sądowego może korzystać z osobowości prawnej. Szczegółowe uregulowania formalno-prawne działalności koła w takim przypadku uchwala Zarząd Główny.
4. Koła podlegają nadzorowi Zarządu Regionalnego właściwego terytorialnie dla danego koła.

§ 41. 1. Sekcja Stowarzyszenia jest ponadregionalną branżową wspólnotą członków Stowarzyszenia, którzy podejmują wspólną pracę na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Sekcja jest powoływana przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Sekcje podlegają nadzorowi Zarządu Głównego i korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia (nie posiadają odrębnej osobowości prawnej).

§ 42. 1. Pracami Koła/Sekcji kieruje na wniosek uprawnionych członków, a zatwierdzony przez władze zwierzchnie: Zarząd Koła/Sekcji składający się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego kierującego pracami Koła/Sekcji.
2. Do zadań Zarządu Koła/Sekcji należą:
a) reprezentowanie Koła/Sekcji na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i 7 niniejszego statutu,
b) kierowanie działalnością Koła/Sekcji zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz zwierzchnich, decydowanie w sprawie kierunków działalności Koła/Sekcji,
c)  integrowanie i wspieranie w obszarze swojego działania specjalistów i wolontariuszy zainteresowanych realizacją lub wspomaganiem realizacji celów stowarzyszenia,
d) formułowanie wniosków, postulatów i opinii do władz krajowych i regionalnych Stowarzyszenia, jak również innych instytucji,
e) przygotowywanie sprawozdań dla władz zwierzchnich i Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku posiadania przez Koło osobowości prawnej obowiązkami Zarządu koła są dodatkowo:
a) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu Koła,
b) uchwalanie projektów planu działalności i budżetu koła oraz przedstawianie ich Zarządowi Regionalnemu.

§ 43. 1. Posiedzenia Zarządu Koła/Sekcji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego.
2. Przedstawiciele władz krajowych i regionalnych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Koła/Sekcji z głosem doradczym.

IX. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DO PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ DZIAŁALNOŚCI, W TYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

§ 44. 1. Jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, w tym działalności gospodarczej podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu, który je powołuje i rozwiązuje, podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez nie działalności gospodarczej, jak również pełni wobec nich funkcję nadzorczą.
2. Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje i odwołuje w dowolnym czasie 3-5 osobowy Zarząd jednostki oraz będącego w jego składzie Dyrektora. Członkowie Zarządów jednostek nie muszą być członkami Stowarzyszenia.
3. Zarząd Główny może drogą uchwały określić strukturę organizacyjną jednostki, precyzując reguły wypełniania funkcji zarządzających i nadzorczych jednostek - zgodnie z niniejszym statutem i prawem o stowarzyszeniach, a w przypadku jednostki prowadzącej działalność gospodarczą również z odpowiednimi przepisanymi dotyczącymi działalności gospodarczej.
4. Ewentualne spory wynikające pomiędzy Zarządem Regionalnym a Zarządem jednostki rozstrzyga najbliższy Krajowy Zjazd Stowarzyszenia. Podejmuje on również decyzje wobec ewentualnych skutków decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia dla jednostki.

X. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

§ 45. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały w spółkach, papiery wartościowe, prawa, spadki oraz fundusze, aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

§ 46. 1. Na majątek Stowarzyszenia składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez oddziały osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Stowarzyszenia po tej dacie.
2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarządu Głównego.
3. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Zarząd Główny, Oddziały oraz Koła posiadające osobowość prawną,
4. Majątek zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Oddziały lub Koła po uzyskaniu przez nie osobowości prawnej, stanowi ich majątek, a o jego zbyciu decydują zarządy tych jednostek. Jednostce nadrzędnej odpowiednio przysługuje prawo pierwokupu (odpowiednio Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Regionalnemu).
5. W przypadku rozwiązania Oddziału lub Koła, o przeznaczeniu jego majątku decyduje jednostka nadrzędna.

§ 47. 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) dochody z imprez - w tym: szkoleń, konferencji, seminariów, wydawnictw, praw autorskich itp.
c) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, dochody ze sprzedaży udziałów w spółkach, dywidendy z akcji, papiery wartościowe,
d) dotacje państwowe i inne przekazywane w związku z zadaniami zleconymi,
e) dochody z działalności gospodarczej,
f) zapisy, spadki i darowizny.
2. Dochodami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny, a dochodami oddziałów lub kół posiadających osobowość prawną ich zarządy.

§ 48. 1. Zarząd Główny może przekazać swój majątek w zarząd oddziałom regionalnym, kołom i jednostkom stowarzyszenia. W przypadku likwidacji oddziału regionalnego, koła lub jednostki, majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Główny.

§ 49. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania i rozporządzenia finansowe lub majątkowe Stowarzyszenia, wymagają współdziałania dwóch upoważnionych członków Zarządu Głównego lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny - w tym odpowiednio: członków Zarządów Oddziałów i Kół posiadających osobowość prawną, przedstawicieli jednostek stowarzyszenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 50. 1.Uchwałę w sprawie zawieszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Krajowy Zjazd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Krajowy Zjazd wyznaczy komisję do przeprowadzenia likwidacji i określi cel, na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 do góry

hampden county ma

laurelton pa sawmill

john connor fort myers fl

dale tanner indio ca

rob gustin boynton beach fl

somerville nj male rocky

david olson sales co

bay hill high school ohio

north carolina waste trader

chemical blender ohio

new york hospital report card

wedding cakes in dunedin fl

adopt baby florida

easy street restaurant toledo oh

nostalgia drag racing ca

sushi denton texas

cameron at wood crest tallahassee fl

taco bell co

homes for sale poconos pa

texas roadhouse nc

state warning point florida statute

nj trivia

fox hollow in riverdale ca

flooding in delaware county ny

wilmington treatment center wilmington north carolina

3937 park blvd pinellas park fl

montgomery county oh water service

houseboat texas lake

narcotics anonymous albany ny

ca dmv teen driver

new york democrats panic

devildriver clouds over california mp3

elizabeth nj police school resource

realestate pennsylvania

cash family utica new york

ca antivirus cheapest price download

sharky's restaurant latrobe pa

pa drivers licens

saint peter and paul sandusky ohio

el paso county colorado property search

new car mansfield oh

prague cafe morrision co

barry's barbells columbus ohio

divenity of ministry training california

hud homes in ohio

donald p williams long beach ca

jasper co ind civil war vets

rockdale texas 1897

shelley's jewelry hendersonville nc

mckenney school in marysville california

all county fuel oil new jersey

marion rosen colorado

rebman bowling alley lorain ohio

americorp crestview fl

texas railroad commission reports

ca health care reform bill

florence rini chiropractor costa mesa california

stone throw bistro sanford fl

pamela short new jersey robert

the rug store san antonio tx

don leinweber engineer ohio

pennsylvania state election results

leominster ma fireworks

allied metals co johnson city tn

tent camping near boone north carolina

airporter service kearnerville nc

leland wade jacksonville fl

polk county nc foreclosure

mini rate driving school in colorado

hobby store tyngsboro ma

american motors co danvers ma

pokrova hall parma ohio

neumann's hilltop nursery oh

einstein practice plan pa

westervelt new york

colorado raptor society

atv trailers for sale southern california

north carolina rules of appellate procedure

computers software florida

the summit school nyack ny

first lutheran church jamestown new york

pest control sayreville nj

deborah stahlsmith ma

campsites for sale california

mansfield ohio human resources

plant zone paraise ca 95969

man killed in boston ma

merchant liquors danvers ma

filomena sabino new bedford ma

dirt track in clermont county ohio

leo's automotive in colorado

dan heney douglas ma

newspaper in columbus ohio

mount rainier national pa

chemical plant burns in katy texas

foothills theatre new york

1031 amherst drive burbank ca

pennsylvania council of churches

church of the annunciation orlando fl

north carolina mls land listings

clearwater aquarium fl

jones of new york women suits

old threshers reunion denton nc

credit processing nw ohio

the mission in vacaville ca

nissley vineyards pennsylvania

california state prison lancaster california

recycling center in costa mesa california

house boats for in florida

coroc asbury park nj

dolphin retreat st augustine fl

bachman texas

pine grove cemetary templeton ma

jennifer hutchings cypress tx

north carolina laser eye surgeon

yorkshire insurance co ltd sweden

texas shaver

gas stations in conroe texas

drums ohio

harley davidson athens ohio

hotels in vail co colorado

california hourly wage laws

shows in bellefontaine oh

buzz latham new york

bahama ma ma

transmission plymouth voyager north carolina

venice villas venice dr venice fl

ira chudd ny

patricio munoz long beach ca

susan hua west springfield ma

ashville north carolina horse farms

fogelsville pa county

walmart richardson texas

industrial permit stormwater pennsylvania

jacksonville fl photographers meet up group

state guidelines culminating project pennsylvania

kaplin stewart meloff reiter stein nj

nigton tx

north carolina sports supplements

fun park in macedonia ohio

kohl's department stores wilkesboro nc

pennsylvania representatives senators

star drug pomona ca

housing rental in berea oh

johnson and johnson company new jersey

whitman hanson ma schools

st ann's catholic church north carolina

southern california swell forecast

store fixtures austin texas

luckys restaurant cleveland ohio

pictures of california gold rush

hydril co

cameron murray prisoner pennsylvania

new york staate map

saia motor freight ohio

houses for rent in streetsboro ohio

grant boundary map ventura county california

probate litigation in california

ohio bmv points for speeding

school closings ohio channel 2

perigrine falcon of pennsylvania

merritt's landscaping whiteville nc

tom fox conklin ny

elections in broome county new york

catepillar waco tx

new york acupuncture license office

nancy lavender azle tx

shasta county ca road conditions

house relastate in hillboro ohio

montgomery auction and ny

holmes county ohio treasurer

greeley colorado wade shoemaker

florida car registration cost going up

general jackson fayetteville north carolina

james emory hulett pvt co a

string and splinter high point nc

toyota dealer plant city fl

pennsylvania school of social work

appaloosa for sale new york

north carolina's economy

ma museums

read for literacy and toledo oh

dental office jobs in california

obama play new york 2009 broadway

pennsylvania name change

all star trophies awards medford ma

wholesale maternity clothes columbus oh

airlines aspen co

fire kills north carolina

full moon oyster bar clemmons nc

hamilton ny new year death

montecito coarsegold ca

pasadera custom homes monterey california

teaching positions in philadelphia pa

high risk obgyn doctors charlotte nc

raleigh nc nurse aide training

florida health insurance gov

restuarants in livermore ca

zipcode dayton ohio

delicuentes mas buscados en mexico